Trang chủ

Các Ban HĐND phường

Cơ cấu, thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/07/2016 | 01:42 | Lượt xem: 298
Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Tư pháp Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cơ cấu, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/07/2016 | 10:45 | Lượt xem: 217
Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021