Trang chủ

Chương trình công tác năm

(PMC)_ Chương trình công tác năm 2020

Ngày đăng 18/02/2020 | 03:29 | Lượt xem: 8
Chương trình công tác năm 2020

(PMC)_ Chương trình công tác năm 2020

Ngày đăng 15/01/2020 | 07:48 | Lượt xem: 27
Chương trình công tác năm 2020

Chương trình công tác năm 2019

Ngày đăng 10/02/2019 | 07:47 | Lượt xem: 159
Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, UBND phường Máy Chai xây dựng Chương trình công tác năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”

Ngày đăng 07/02/2019 | 07:53 | Lượt xem: 170
Ban hành Chương trình hành động của UBND phường thực hiện Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” kèm theo Quyết định này.

Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 08/04/2017 | 09:45 | Lượt xem: 261
Kê khai đăng ký sử dụng đất đạt 100%, vận động nhân dân xác nhận nguồn gốc đất, vận động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phấn đấu đạt 90% hộ đủ điều kiện

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Ngày đăng 08/04/2017 | 09:43 | Lượt xem: 245
Đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và...

Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2016 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”

Ngày đăng 06/03/2016 | 08:34 | Lượt xem: 317
Góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự...

Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016

Ngày đăng 06/03/2016 | 08:28 | Lượt xem: 283
Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Ngày đăng 06/03/2016 | 08:26 | Lượt xem: 270
Đảm bảo công tá tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Chương trình công tác năm 2015

Ngày đăng 06/02/2015 | 09:46 | Lượt xem: 421
Hoàn thành 96% kế hoạch thu thuế Môn Bài năm 2015; Hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước quý I.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2985
Total visited: 3487486