Trang chủ

Chương trình công tác năm

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
Ngày đăng 08/04/2017 | 09:43 | Lượt xem: 190

Đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước Tổ dân phố

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20/02/2016 của UBND Quận Ngô Quyền về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước Tổ dân phố năm 2017  trên địa bàn Quận Ngô Quyền. Ủy ban nhân dân phường Máy Chai xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2017 trên địa bàn phường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước Tổ dân phố; đảm bảo công tác này là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị.

- Nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với công tác xây dựng, bảo vệ, thi hành pháp luật phục vụ mục tiêu phát triển của phường và nhiệm vụ chính trị của các ban, ngành, đoàn thể và các bộ phận chuyên môn. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chúc đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Tuyên truyền sâu rộng vai trò ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở, tạo điều kiện cho người dân ở cơ sở lựa chọn các biện pháp hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng động dân cư.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; Huy động tổng hợp các nguồn lực, kết hợp có hiệu quả nguồn lực của nhà nước với các nguồn lực khác trong xã hội, tạo điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL.

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu yêu cầu của Đảng và văn quy phạm pháp luật liên quan, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, quận và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Đảm bảo công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

- Công tác PBGDPL phải đảm bảo đúng nguyên tắc: Các ban, ngành chủ động và chịu trách nhiệm chủ trì về nội dung và các điều kiện đảm bảo để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

  1. Nội dung tuyên truyền

Theo Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước Tổ dân phố năm 2017 trên địa bàn Quận Ngô Quyền.

B. Các văn bản tuyên truyền

*) Quý I

- Hiến pháp năm 2013;

- Luật tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật xử lý vi phạm hành chính;

- Luật Hộ tịch 2016;

- Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi);

- Luật Quảng cáo, Luật Du lịch, Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn              thi hành;

- Luật An toàn thực phẩm.

*) Quý II

- Hiến pháp năm 2013;

- Bộ luật lao động và các văn bản liên quan;

- Luật Người khuyết tật;

- Luật tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật cán bộ, công chức;

- Luật Ngân sách;

- Các văn bản triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014;

- Luật hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật khám chữa bệnh;

- Luật phòng cháy chữa cháy;

          - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật;

- Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc tế về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức.

*) Quý III

- LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh (söa ®æi), LuËt Phßng, chèng b¹o lùc gia ®×nh;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

- Luật Bảo vệ môi trường; Luật Trẻ em; Luật Bình đẳng giới;

- Luật Đất đai và các nhị định, thông tư hướng dẫn thi hành;

- Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng cháy, chữa cháy;

- Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ;

- Luật hình sự, tố tụng hình sự, cư trú;

- Luật bảo vệ môi trường, Luật Trẻ em; Luật Phòng cháy chữa cháy;

- Luật Phòng chống thiên tai; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

*) Quý IV

          - LuËt  Hoµ gi¶i c¬ së;

- Luật Bảo vệ môi trường

- LuËt Kh¸m ch÷a bÖnh 2011;

- LuËt nghÜa vô qu©n sù;

- Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn; Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định về xử lý vi phạm hành chính, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường đô thị, an toàn giao thông

- LuËt Phßng, chèng t¸c h¹i thuèc l¸;

- Tæng kÕt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Cán bộ Tư pháp tham mưu giúp UBND phường đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 theo chương trình; chủ động triển khai các nội dung, bố trí báo cáo viên pháp luật để tổ chức tốt các hội nghị tuyên truyền theo chương trình này để đảm bảo chất lượng và thời gian.

- Văn hóa thông tin chủ động tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh.

- Văn phòng UBND phường chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm để tổ chức tốt các hội nghị.

- Các ban ngành, đoàn thể chủ động tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND phường để giải quyết kịp thời./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1558
Total visited: 2770189