Trang chủ

Chương trình công tác năm

Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai
Ngày đăng 08/04/2017 | 09:45 | Lượt xem: 243

Kê khai đăng ký sử dụng đất đạt 100%, vận động nhân dân xác nhận nguồn gốc đất, vận động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phấn đấu đạt 90% hộ đủ điều kiện

Thực hiện Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND phường Máy Chai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017; Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Quận Ngô Quyền về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017,

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, UBND phường Máy Chai xây dựng Chương trình công tác năm 2017 với những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ: Tổng số cán bộ, công chức, lao động hợp đồng: 25 người

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu cụ thể

- Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

- Kê khai đăng ký sử dụng đất đạt 100%, vận động nhân dân xác nhận nguồn gốc đất, vận động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phấn đấu đạt 90% hộ đủ điều kiện.

- Tỷ lệ học sinh Tiểu học, THCS đi học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi Mầm non đi học đạt 60%, trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi đạt 100%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 0,67%, Hạn chế thấp nhất số người sinh con thứ 3.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,5%.

- Giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên so với hộ nghèo hiện có.

- 100% chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh.

- 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2017 của thành phố.

- Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội: bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý dịch vụ văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn phường; tích cực đề nghị quận, thành phố cấp kinh phí cải tạo, nâng cấp các công trình ngõ trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tăng cường củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

3. Các nhiệm vụ cụ thể chủ trì, triển khai thực hiện năm 2017

TT

Nội dung đề xuất

Thời gian thực hiện

Nguồn lực thực hiện

Lý do đề xuất

Ghi chú

Triển khai

Hoàn thành

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác thu thuế ngoài quốc doanh, môn bài, sử dụng đất phi nông nghiệp

Tháng 01

Tháng 12

Đội thuế tham mưu

Chỉ tiêu cấp trên giao

 

2

Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo các nguồn thu từ phí, lệ phí, các loại quỹ trong dân trên địa bàn phường

Tháng 01

Tháng 12

Tài chính - Kế toán tham mưu

Chỉ tiêu cấp trên giao

 

3

Xây dựng và triển khai kế hoạch bầu Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố

Tháng

01

Tháng

06

Ngân sách Nhà nước

Công tác quản lý nhà nước tại địa phương

 

4

Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý đất đai, quản lý đô thị trên địa bàn phường

Tháng 01

Tháng 12

Địa chính - Xây dựng tham mưu

Công tác quản lý nhà nước tại địa phương

 

5

Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Tháng 01

Tháng 12

Địa chính - Xây dựng tham mưu

Công tác quản lý nhà nước tại địa phương

 

6

Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tháng 01

Tháng 12

Địa chính - Xây dựng tham mưu

Công tác quản lý nhà nước tại địa phương

 

7

Xây dựng và triển khai chương trình phát triển văn hóa - xã hội

Tháng 01

Tháng 12

Văn hóa - Xã hội tham mưu

Công tác quản lý nhà nước tại địa phương

 

8

Xây dựng và triển khai kế hoạch xóa đói, giảm nghèo, sửa chữa nhà chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt

Tháng 01

Tháng 12

Ngân sách Nhà nước, xã hội hóa

Kế hoạch của quận và đặc thù của phường

 

9

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sinh con thứ 3 trở lên

Tháng 01

Tháng 12

Văn hóa - Xã hội tham mưu

Công tác quản lý nhà nước tại địa phương

 

10

Xây dựng Nhà tưởng niệm Di tích lịch sử Căng Máy Chai

Tháng 01

Tháng 12

Ngân sách Nhà nước, xã hội hóa

Nguyện vọng cử tri

 

11

Xây dựng trụ sở phường

Tháng 01

Tháng 12

Ngân sách Nhà nước

Nguyện vọng cử tri

 

12

Nâng cấp, cải tạo ngõ, nghẽn trên địa bàn phường

Tháng 01

Tháng 12

Ngân sách Nhà nước, xã hội hóa

Nguyện vọng cử tri

 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Về kinh tế

- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh doanh dịch vụ; quản lý tốt các hộ kinh doanh trên địa bàn; nâng cao năng lực quản lý điều hành, công khai việc thu nộp thuế của các hộ kinh doanh, các khoản thu trong dân; thực hiện Luật Ngân sách, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm chi đúng, đủ định mức được phân bổ.

- Chỉ đạo đội thuế, Công an, phối hợp với Tổ quản lý đô thị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ tổ dân phố để tổ chức vận động, tuyên truyền đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh;

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả 2 dự án chương trình phát triển vùng đô thị và dự án biến đổi khí hậu thuộc Tầm nhìn thế giới trên địa bàn phường.

2. Về quản lý đô thị, tài nguyên môi trường

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của Thành phố; tăng cường công tác quản lý đô thị, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho nhân dân trên địa bàn;

- Thực hiện các bước triển khai dự án đất Hồ Máy Điện, xây dựng Nhà tưởng niệm Liệt sỹ cách mạng và nạn nhân chiến tranh Căng Máy Chai, xây dựng Trụ sở phường;

- Tích cực đề nghị quận, thành phố cấp kinh phí cải tạo, nâng cấp các công trình ngõ trên địa bàn.

3. Nhiệm vụ Văn hóa - Xã hội

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; công tác xóa đói giảm nghèo; Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

- Thực hiện có hiệu quả công tác Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường.

- Tăng cường vai trò hoạt động của Ban Điều hành phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phường; chỉ đạo các trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm.

4. Nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; công tác phòng chống tội phạm; nắm chắc tình hình trong dân; Duy trì củng cố các mô hình "Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự", "Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Quản lý tốt các đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng chính trị; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; nắm chắc số nam thanh niên trong diện đăng ký khám tuyển, thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, lực lượng Dân quân; thực hiện tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu.

5. Nhiệm vụ Cải cách hành chính

- Tiếp tục nghiên cứu, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, nghiệp vụ, sở trường, phấn đấu mỗi cán bộ công chức "Giỏi một việc, thạo nhiều việc";

- Đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các ngành, các Tổ dân phố để thúc đẩy phong trào thi đua đồng đều trên địa bàn phường.

Trên đây là Chương trình công tác năm 2017 của UBND phường Máy Chai, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1810
Total visited: 3165722