Trang chủ

Chương trình công tác năm

Công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 của Phường Máy Chai
Ngày đăng 06/03/2014 | 07:48 | Lượt xem: 290

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Bộ Công an và Công an thành phố, Công an quận về tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, chú trọng kiện toàn, củng cố lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào, lực lượng CSKV. (ẢNh minh họa)

Căn cứ chương trình công tác xây dựng phong trào "Toàn dân BVANTQ" của CATP Hải Phòng và chương trình công tác xây dựng phong trào số 01/Ctr ngày 03/01/2014 của UBND quận Ngô Quyền, chương trình công tác xây dựng phòng trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" của phường Máy Chai như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Quán triệt sâu sắc quan điểm quần chúng của Đảng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kết hợp chặt chẽ đẩy mạnh phát động quần chúng gắn với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác dân vận, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn.

2. Lực lượng Công an phường làm tốt chức năng tham mưu cho các chi bộ Đảng, các ban nghành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Công an với các ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Tập trung thực hiện các chuyên đề trọng tâm của phong trào; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng phong trào ở những tổ dân phố phức tạp về hình sự, ma tuý và tệ nạn xã hội, khiếu kiện đông người... Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của phường phát triển lên một bước mới, thực hiện hiệu quả mục tiêu "3 giảm, 2 không", đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, tạo chuyển biến tốt về TTATXH, thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố "Phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng", góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2014 của địa phương.

II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

A. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN PHƯỜNG ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC:

1. Công an phường tham mưu cho UBND phường tiến hành tổng kết tình hình kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tổng kết công tác dân vận của lực lượng CAND năm 2013, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND năm 2014 sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an phường với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Bộ Công an và Công an thành phố, Công an quận về tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, chú trọng kiện toàn, củng cố lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào, lực lượng CSKV. Tập trung làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần nhiệt tình trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, sâu sát địa bàn, tích cực học tập nâng cao năng lực công tác vận động quần chúng, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn để làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở từng tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học...

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý nội bộ, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với nội dung, hình thức sáng tạo, thiết thực. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ"; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 69 năm ngày thành lập CAND Việt Nam; 9 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", kỷ niệm 65 năm phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động "Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ Công an nhiều hơn", thực hiện nội dung thi đua "5 tốt" trong lực lượng CSKV; thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Giám đốc CATP về chấn chỉnh công tác tiếp, giải quyết các công việc của công dân liên quan đến trách nhiệm của lực lượng Công an, Chỉ thị 02 về tăng cường thực hiện điều lệnh CAND và Quyết định 890 của Giám đốc CATP về việc CBCS Công an Hải Phòng tham gia công tác đảm bảo ANTT nơi cư trú.

Mỗi CBCS thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu và tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, tôn trọng, gần gũi nhân dân, thực hiện nghiêm túc những điều quy định đảng viên, CBCS Công an không được làm; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực công tác chuyên môn, công tác dân vận. Thực hiện tốt quy chế, quy trình công tác; duy trì nề nếp giao ban, rút kinh nghiệm, biểu dương người tốt, việc tốt, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, tồn tại; Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc tu dưỡng, rèn luyện, hiệu quả công tác của CBCS để xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

B. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG PHONG TRÀO:

1. Công an phường chủ động tham mưu cho UBND phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014, qua đó tập trung đánh giá kết quả đạt được, những chuyển biến mới và hiệu quả thiết thực của phong trào, đồng thời xác định rõ những thiếu sót, tồn tại và nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục; biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014, thực hiện mục tiêu "3 giảm, 2 không" về ANTT.

2. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường có Nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng , Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới". Tham mưu cho các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường thuộc phường tổ chức đăng ký và tập trung xây dựng đợn vị "An toàn về ANTT" theo thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định. Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 07/06/1994 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an và CATP.

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường duy trì giao ban định kỳ hàng quý nhằm thực hiện có hiệu quả các qui chế phối hợp và các Nghị quyết liên tịch. Xây dựng chương trình phối hợp cụ thể, sát hợp với từng ngành, đoàn thể, tổ dân phố; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động quần chúng bằng những hình thức, nội dung phong phú phù hợp với thực tiễn; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phong trào của đoàn, hội; các chuyên đề phối hợp giữa Công an và MTTQ, các đoàn thể về thực hiện các nghị quyết liên tịch, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới.

Đề xuất kiện toàn các Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch theo hướng thống nhất thành một Ban chỉ đạo về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ nhân dân bị thiên tai hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.

3. Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống kiểm soát ma túy…Găn kết công tác xây dựng phong toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng, triển khai kế hoạch chỉ đạo ban nghành, đoàn thể, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 9 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, nghĩa vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm và đóng góp của công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm, mô hình phong trào theo tính chất, đặc điểm của địa bàn, cơ quan doanh nghiệp, tạo sự phát triển mới của phong trào. Rà soát, lập danh sách đề nghị Bộ Công an tặng "Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao... nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập CAND Việt Nam và 9 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

4. Tăng cường công tác nắm tình hình ở các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm về ANTT, nhất là những nơi có khiếu kiện, cơ quan doanh nghiệp xảy ra ngừng việc tập thể, đình công, lãng công... kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền phường, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp tập trung giải quyết kịp thời không để phát sinh "điểm nóng" về ANTT, cần chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn, đảm bảo chế độ chính sách, quyền lợi chính đáng của người lao động và nhân dân. Tập trung tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật, ngăn chặn hành vi của phần tử xấu, lợi dụng kích động quần chúng tụ tập khiếu kiện, đình công, lãn công. Tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, âm mưu lợi dụng chiêu bài dân chủ, dân quyền, hoạt động của bọn phản động lợi dụng chính sách tôn giáo, dân tộc, các phần tử cơ hội chính trị chống lại đường lối chính sách của Đảng. Tăng cường quản lý, giáo dục tư tưởng cho học sinh, sinh viên, phòng chống địch móc nối, lôi kéo hoạt động phá hoại. Thường xuyên chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động ngăn ngừa các biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ.

5. Tập trung phát động sâu rộng, mạnh mẽ quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vận động đối tượng ra đầu thú; tham gia quản lý, giáo dục cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh phong trào thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường gắn liền với phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm như: tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp; tội phạm ma tuý; đối tượng xâm hại mạng lưới điện lực, điện chiếu sáng, viễn thông, hệ thống cấp nước... trên cơ sở đó tạo khí thế quần chúng áp đảo tội phạm, củng cố xây dựng phong trào ở những nơi phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai các nội dung biện pháp phát động phong trào toàn dân tham gia thực hiện Đề án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên", "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người". Công an phường cùng các đoàn thể phối hợp với các trường học, tổ dân phố và gia đình trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, học sinh bỏ học, không để lang thang, tụ tập, phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Củng cố, phát huy hoạt động các tổ hoà giải, kịp thời phát hiện và hoà giải tốt các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, ngăn ngừa không để phát sinh các vụ việc nghiêm trọng, góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị. Vận động nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, vận động giúp đỡ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng dân cư; tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, xây dựng các tổ dân phố, doanh nghiệp, trường học không có ma tuý. Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý".

6. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ chính trị vể "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa", đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về "Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông". Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân thực hiện "Văn hóa giao thông", nhằm giáo dục nâng cao ý thức tự giác của quần chúng nhân dân chấp hành luật giao thông, thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời".

Đẩy mạnh phong trào quần chúng tự quản đường hè, ngõ phố về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, các đoạn đường do các đoàn thể đảm nhận quản lý; duy trì tốt các tuyến đường kiểu mẫu, tạo chuyển biến tốt hơn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 73/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp để đáp ứng với thực tiễn. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp đảm bảo thiết thực. Củng cố xây dựng lực lượng chiến lược ở các tổ dân phố. kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương quần chúng mưu trí dũng cảm trong đấu tranh PCTP...

Trong năm 2014 các ban nghành, đoàn thể, tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tổ chức sơ tổng kết các mô hình đang phát huy tác dụng, xây dựng những tiêu chí mới cho phù hợp, phát huy chất lượng hoạt động mô hình liên kết, góp phần tạo thế liên hoàn hiệu quả trong phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Căn cứ vào chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo ANTQ năm 2014 của phường, Công an phường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ban ngành, đoàn thể thực hiện.

- Công an phường tham mưu cho các chi bộ Đảng, các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp và trường học trên địa bàn tổ chức sơ tổng kết các mô hình phong trào còn phát huy tác dụng, thanh loại các mô hình phong trào không hiệu quả, triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014. Chú trọng sơ tổng kết, bổ khuyết, rút kinh nghiệm, phát huy thành tích, khắc phục tồn tại hạn chế, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, báo cáo chuyên đề công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ về Công an Quận Ngô Quyền.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1581
Total visited: 2770271