Trang chủ

Đại biểu HĐND phường

Danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/07/2016 | 01:32 | Lượt xem: 259
Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 01/NQ-UBBC ngày 06/6/2016 của Ủy ban Bầu cử phường Máy Chai về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử

Ngày đăng 01/06/2016 | 10:23 | Lượt xem: 608
Ngày 29/5/2016, Ủy ban bầu cử Quận Ngô Quyền ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường Máy Chai khóa VIII nhiệm kỳ 2016...