Trang chủ

Hệ thống QLCL_TCVN ISO 9001:2015

PHỤC LỤC Danh mục Quy trình hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 15/05/2020 | 09:24 | Lượt xem: 35
PHỤ LỤC Danh mục quy trình hệ thống QLCL Theo TCVN ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH Ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 15/05/2020 | 09:12 | Lượt xem: 28
Ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 15/05/2020 | 08:59 | Lượt xem: 28
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 25/06/2019 | 09:29 | Lượt xem: 135
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quy định tại Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai

Ngày đăng 25/06/2019 | 09:27 | Lượt xem: 124
Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:44 | Lượt xem: 259
Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Mục tiêu chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2017

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:42 | Lượt xem: 257
UBND phường Máy Chai phấn đấu thực hiện các mục tiêu chất lượng năm 2017 sau:

Chính sách chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:39 | Lượt xem: 245
Mọi việc làm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND phường đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:

Quyết định về việc Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:33 | Lượt xem: 261
Quyết định số: 90/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 :2008 phường vào hoạt động của phường Máy Chai (có...

Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND phường Máy Chai được công bố phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:27 | Lượt xem: 238
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 90 /QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Máy Chai)