Trang chủ

Hệ thống QLCL_TCVN ISO 9001:2015

Mục tiêu chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2017
Ngày đăng 07/07/2017 | 08:42 | Lượt xem: 257

UBND phường Máy Chai phấn đấu thực hiện các mục tiêu chất lượng năm 2017 sau:

1. 100% trình tự giải quyết các thủ tục hành chính công (Tư Pháp, Địa chính, Thương binh xã hội, Văn hoá Xã hội và các hoạt động khác trong toàn UBND Phường) đảm bảo đúng pháp luật và đúng hẹn;

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân; phấn đấu đánh giá cán bộ công chức cuối năm 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 20% xếp loại xuất sắc; phấn đấu có ít nhất 50% cán bộ, công chức được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, 10% được đào tạo kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị;

3. 100% cán bộ, công chức, người lao động ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, từng bước phấn đấu sang năm 2016 triển khai "chính quyền điện tử";

4. 100% cán bộ, công chức, người lao động được sắp xếp, bố trí công việc đúng chuyên môn, bằng cấp đào tạo;

5. Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, tăng cường phối hợp trong xử lý công việc; đảm bảo 100% kiểm soát tài liệu và hồ sơ; thực hiện đúng các quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu; áp dụng cơ chế "Một cửa liên thông" trong giải quyết công việc./.