Trang chủ

Hệ thống QLCL_TCVN ISO 9001:2015

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày đăng 07/07/2017 | 08:44 | Lượt xem: 248

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợpTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phường năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND phường Máy Chai về việc ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai;

Xét đề nghị của Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quy định tại Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế các văn bản về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng trước đấy và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân; cán bộ, công chức, người lao động phường căn cứ quyết định thi hành./.

          CHỦ TỊCH

          (đã ký)

           Phạm Thế Hùng

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG MÁY CHAI ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 91 /QĐ-UBND  ngày 06/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Máy Chai)

 

TT

Tên tài liệu

KÝ HIỆU

Điều khoản TCVN ISO 9001:2008

I

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

STCL

4.2.2

II

QUY TRÌNH HỆ THỐNG

 

 

1

Kiểm soát tài liệu

QT01-UBQT

4.2.3

2

Kiểm soát hồ sơ

QT02-UBQT

4.2.4

3

Đánh giá nội bộ

QT03-UBQT

8.2.2

4

Quy trình xử lý sự không phù hợp

QT04-UBQT

8.3

5

Hành động khắc phục

QT05-UBQT

8.5.2

6

Hành động phòng ngừa

QT06-UBQT

8.5.3

III

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

1

Đăng ký khai sinh

QT01-QTTP

4.2.1

2

Đăng ký kết hôn

QT02-QTTP

4.2.1

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT03-QTTP

4.2.1

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT04-QTTP

4.2.1

5

Đăng ký khai tử

QT05-QTTP

4.2.1

6

Đăng ký khai sinh lưu động

QT06-QTTP

4.2.1

7

Đăng ký kết hôn lưu động

QT07-QTTP

4.2.1

8

Đăng ký khai tử lưu động

QT08-QTTP

4.2.1

9

Đăng ký giám hộ 

QT09-QTTP

4.2.1

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

QT10-QTTP

4.2.1

11

 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

QT11-QTTP

4.2.1

12

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

QT12-QTTP

4.2.1

13

Đăng ký lại khai sinh

QT13-QTTP

4.2.1

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

QT14-QTTP

4.2.1

15

Đăng ký lại kết hôn

QT15-QTTP

4.2.1

16

Đăng ký lại khai tử

QT16-QTTP

4.2.1

17

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

QT17-QTTP

4.2.1

18

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

QT18-QTTP

4.2.1

19

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

QT19-QTTP

4.2.1

20

Cấp bản sao từ sổ gốc

QT20-QTTP

4.2.1

21

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

QT21-QTTP

4.2.1

22

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

QT22-QTTP

4.2.1

23

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

QT23-QTTP

4.2.1

24

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

QT24-QTTP

4.2.1

25

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

QT25-QTTP

4.2.1

26

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT26-QTTP

4.2.1

27

Chứng thực di chúc

QT27-QTTP

4.2.1

28

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

QT28-QTTP

4.2.1

29

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT29-QTTP

4.2.1

30

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT30-QTTP

4.2.1

31

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

QT31-QTTP

4.2.1

32

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

QT32-QTTP

4.2.1

33

Trả lại tài sản

QT33-QTTP

4.2.1

34

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

QT34-QTTP

4.2.1

35

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

QT35-QTTP

4.2.1

36

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

QT36-QTTP

4.2.1

37

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

QT37-QTTP

4.2.1

IV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

QT01-QTTBXH

4.2.1

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

QT02-QTTBXH

4.2.1

3

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

QT03-QTTBXH

4.2.1

4

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

QT04-QTTBXH

4.2.1

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

QT05-QTTBXH

4.2.1

6

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

QT06-QTTBXH

4.2.1

7

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2010 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

QT07-QTTBXH

4.2.1

8

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

QT08-QTTBXH

4.2.1

9

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

QT09-QTTBXH

4.2.1

10

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

QT10-QTTBXH

4.2.1

11

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

QT11-QTTBXH

4.2.1

V

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

QT01-QTGDĐT

4.2.1

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

QT02-QTGDĐT

4.2.1

3

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

QT03-QTGDĐT

4.2.1

4

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

QT04-QTGDĐT

4.2.1

VI

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ GIA ĐÌNH

 

1

Công nhận gia đình văn hóa

QT01-QTVHTT

4.2.1

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

QT02-QTVHTT

4.2.1

3

Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở

QT03-QTVHTT

4.2.1

VII

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

1

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

QT01-QTNV

4.2.1

2

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

QT02-QTNV

4.2.1

3

Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

QT03-QTNV

4.2.1

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

QT04-QTNV

4.2.1

5

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

QT05-QTNV

4.2.1

6

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công  trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp phép xây dựng

QT06-QTNV

4.2.1

7

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã, phường, thị trấn

QT07-QTNV

4.2.1

8

Thủ tục khen thưởng: Theo công trạng và thành tích đạt được, chuyên đề (hoặc theo đợt), đột xuất, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Giấy khen, Lao động tiên tiến

QT08-QTNV

4.2.1

9

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

QT09-QTNV

4.2.1

VIII

LĨNH VỰC Y TẾ

 

1

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT)

QT01-QTYT

4.2.1

2

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT)

QT02-QTYT

4.2.1

3

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

QT03-QTYT

4.2.1

IX

LĨNH VỰC THANH TRA

 

1

Tiếp công dân tại cấp xã

QT01-QTTT

4.2.1

2

Xử lý đơn tại cấp xã

QT02-QTTT

4.2.1

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

QT03-QTTT

4.2.1

4

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

QT04-QTTT

4.2.1

5

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại cấp xã

QT05-QTTT

4.2.1

6

Công khai bản kê khai tài sản tại cấp xã

QT06-QTTT

4.2.1

7

Xác minh tài sản tại cấp xã

QT07-QTTT

4.2.1

8

Tiếp nhận yêu cầu giải trình cấp xã

QT08-QTTT

4.2.1

9

Thực hiện việc giải trình cấp xã

QT09-QTTT

4.2.1

X

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường

QT01-QTTNMT

4.2.1

XI

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

QT01-QTCT

4.2.1

2

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

QT02-QTCT

4.2.1

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

QT03-QTCT

4.2.1

XII

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

QT01-QTGTVT

4.2.1

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

QT02-QTGTVT

4.2.1

3

 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

QT03-QTGTVT

4.2.1

4

 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

QT04-QTGTVT

4.2.1

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QT05-QTGTVT

4.2.1

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QT06-QTGTVT

4.2.1

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

QT07-QTGTVT

4.2.1

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

QT08-QTGTVT

4.2.1

9

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

QT09-QTGTVT

4.2.1