Trang chủ

Hệ thống QLCL_TCVN ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai
Ngày đăng 25/06/2019 | 09:27 | Lượt xem: 124

Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG MÁY CHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86 /QĐ-UBND

Máy Chai, ngày  20 tháng  5  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

 vào hoạt động của phường Máy Chai

 

 
 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công  nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 phường có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc áp dụng các tài liệu ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân; công chức, phường căn cứ quyết định thi hành.

 Quyết định này thay thế các văn bản về ban hành các tài liệu áp dụng          Hệ thống quản lý chất lượng trước đấy và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- UBND Quận NQ;

- Đảng ủy phường;

- TT HĐND phường;

- CT, các PCT UBND phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT. (10)

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Thế Hùng