Trang chủ

Hệ thống QLCL_TCVN ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày đăng 25/06/2019 | 09:29 | Lượt xem: 117

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quy định tại Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG MÁY CHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  87  /QĐ-UBND

Máy Chai, ngày  20  tháng  5    năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 86 /QĐ-UBND ngày20/5/2019 của UBND phường Máy Chai về việc ban hành các tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của phường Máy Chai;

Xét đề nghị của Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quy định tại Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế các văn bản về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng trước đấy và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân; công chức, phường căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND Quận NQ;

- Đảng ủy phường;

- TT HĐND phường;

- CT, các PCT UBND phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT. (10)

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thế Hùng