Trang chủ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII
Ngày đăng 28/11/2019 | 02:38 | Lượt xem: 289

Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 22/10/2019 của HĐND phường về tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 22/10/2019 của HĐND phường về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII, Thường trực HĐND phường thống nhất với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp như sau:

I. NỘI DUNG

1. Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp

- Đại biểu HĐND phường báo cáo với cử tri: (trình bày không quá 25 phút)

+ Nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp (theo thông báo kỳ họp);

+ Báo cáo tóm tắt của UBND phường về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, kết quả thực hiện chủ đề năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020;

+ Báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 8 HĐND phường.

- Cử tri tham gia ý kiến vào nội dung kỳ họp và kiến nghị với HĐND phường

- Đại biểu HĐND phường phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời giải thích, thông tin lại những vấn đề cử tri chưa rõ; khi cần thiết yêu cầu cơ quan chuyên môn trả lời bằng văn bản.

2. Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp

- Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII;

- Cử tri phát biểu ý kiến;

- Tiếp thu ý kiến của cử tri.

II. THỜI GIAN, TIÊU ĐỀ HỘI NGHỊ

1. Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp

- Thời gian: Ngày 22/11/2019 (Thứ Sáu) (Theo lịch tiếp xúc cử tri gửi kèm)

- Địa điểm: Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 3 - Số 17 đường Ngô Quyền)

- Tiêu đề hội nghị:

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI

CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 10 HĐND PHƯỜNG KHÓA VIII

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

2. Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ, ngày 27/12/2019 (thứ Sáu)

- Địa điểm: Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 3 - Số 17 đường Ngô Quyền)

- Tiêu đề hội nghị:

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10 HĐND PHƯỜNG KHÓA VIII

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 27 tháng 12 năm 2019

III. THÀNH PHẦN: (áp dụng cho cả 2 hội nghị)

1. Đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

2. Đại biểu cử tri của Tổ dân phố dự buổi tiếp xúc bao gồm: Bí thư, Tổ trưởng, các ban, ngành, đoàn thể, đại diện cử tri trực tiếp làm việc, lao động, công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn phường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng nhân dân phường

- Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp thứ 10;

- Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII;

- Chủ trì, cùng với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trình tại kỳ họp.

2. Ủy ban nhân dân phường

- Mời đại biểu HĐND phường và thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường số lượng đại biểu cử tri dự tiếp xúc, điểm tiếp xúc; thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiếp xúc để đại biểu cử tri đến dự đúng quy định;

- Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, kết quả thực hiện chủ đề năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020.

- Báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 8 HĐND phường.

- Chỉ đạo bộ phận Văn phòng, Tài chính - Kế toán, Văn hóa - xã hội chuẩn bị kinh phí, hội trường, âm thanh, loa máy cho các hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Cử Thư ký tại các hội nghị tiếp xúc cử tri.

3. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường

- Điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri;

- Phối hợp UBND phường lập danh sách đại biểu cử tri dự tiếp xúc, điểm tiếp xúc; thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiếp xúc để đại biểu cử tri đến dự đúng quy định;

- Phối hợp với Thường trực HĐND phường xây dựng báo cáo tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trình tại kỳ họp.

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân phường

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND phường trong việc mời đại biểu cử tri tới dự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp xúc cử tri;

- Đề nghị các ông (bà) Tổ trưởng nhóm Đại biểu HĐND chủ động liên hệ với Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ để thống nhất lại các nội dung trước khi hội nghị tiếp xúc được tiến hành;

- Ngay sau khi Hội nghị tiếp xúc cử tri kết thúc, nhóm Đại biểu HĐND phường họp để rút kinh nghiệm; thống nhất, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND phường.

5. Văn phòng UBND phường

- Đảm bảo tốt các điều kiện để đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri theo quy định. Giúp Thường trực HĐND phường theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch.

 

  Visitor Tracking

User Online: 2934
Total visited: 3486836