(PMC)_Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 24/12/2019 | 02:04 | Lượt xem: 207

Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND phường phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND phường đã quyết định; khi cần thiết báo cáo HĐND phường xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

(Ngày 17 tháng 12 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND;

Xét Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 09/12/2019 của Thường trực HĐND phường về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND phường khoá VIII và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

A. Về số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp

1. Số lượng tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2020: 02 kỳ.

2. Thời gian tổ chức các kỳ họp:

- Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức vào tháng 5/2020 (dự kiến từ 15/5/2020 đến 25/5/2020).

- Kỳ họp thứ 12 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức vào tháng 12/2020 (dự kiến từ 10/12/2020 đến 26/12/2020).

3. Địa điểm: Trụ sở phường Máy Chai (số 17 đường Ngô Quyền)

B. Về nội dung các kỳ họp

I. Kỳ họp thứ 11

1. Xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết của HĐND phường về:

- Việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020;

- Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND phường khóa VIII;

- Quyết toán ngân sách phường năm 2019;

- Phê chuẩn các tờ trình khác của UBND trình kỳ họp.

2. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

3. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm (những vấn đề bức xúc).

4. Chất vấn và trả lời chất vấn.

5. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

II. Kỳ họp thứ 12

1. Xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết của HĐND phường về:

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường năm 2021;

- Dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2021;

- Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2021 của HĐND phường khóa VIII;

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND phường khóa VIII.

2. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

3. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm (những vấn đề bức xúc).

4. Chất vấn và trả lời chất vấn.

5. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

C.  Về thành phần tham dự kỳ họp:

1. Các Đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Khách mời tham dự kỳ họp: Thực hiện theo Điều 81, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND phường phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND phường đã quyết định; khi cần thiết báo cáo HĐND phường xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2019./.

 

  Weather

  Visitor Tracking

User Online: 1563
Total visited: 2770231