Trang chủ

Nghị quyết Đảng ủy

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an phường Máy Chai năm 2017
Ngày đăng 20/01/2017 | 02:55 | Lượt xem: 258

Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 17/01/2017 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an phường Máy Chai năm 2017

NGHỊ QUYẾT

về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an phường Máy Chai năm 2017

Năm 2017 được xác định là năm trọng điểm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2021) của đất nước, cũng là năm thứ 2 thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh". Dự báo tình hình kinh tế - xã hội cơ bản bước vào giai đoạn ổn định và phát triển rõ nét hơn. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến mới, có thể tạo ra tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động kinh tế sôi động của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn phường đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh trật tự những yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức của lực lượng Công an phường và sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Quận uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Quận Ngô Quyền năm 2017; Ban Thường vụ Đảng uỷ phường yêu cầu các chi bộ trực thuộc, UBND, các ban, ngành, đoàn thể phường và Chi bộ Công an phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Chính phủ, của Đảng uỷ Công an Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ về nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cán bộ Đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác cách mạng, thống nhất về tư tưởng, hành động, đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh văn hoá - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra "bị động, bất ngờ" trong mọi tình huống.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn và giải quyết tại chỗ những vấn đề phức tạp về chính trị nội bộ ở cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên tiết lộ bí mật nhà nước; viết, nói, làm trái với quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết, nguyên tắc, qui định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đề cao trách nhiệm của từng ngành, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lãng phí, phá hoại, giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp xã hội, không để các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, kích động, xuyên tạc, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia vào các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị - văn hoá – xã hội diễn ra trên địa bàn phường trong năm 2017.

3. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự như: tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2015 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Nghị quyết số 25-NQ/QU ngày 17/12/2012 của Ban Thường vụ Quận ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới".

          4. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/11/2011 của Ban Bí thư và Chỉ thị 11-CT/TU ngày 01/02/2012 của Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị 09/CT-BCA ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo". Tổ chức, triển khai xây dựng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn gắn với sơ, tổng kết các mô hình phong trào đã triển khai tạo ra "thế trận an ninh nhân dân" khép kín trên địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội giữ vững an ninh chính trị và làm chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn xã hội.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Nghị quyết 09/CP và Ch­ương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Ch­ương trình hành động phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán ng­ười; Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Triển khai Chiến l­ược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định h­ướng đến năm 2030, gắn với thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị về công tác bảo vệ an ninh trật tự, nhằm đưa công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống các tệ nạn xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng, Chính quyền và toàn xã hội.

6. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ trên các lĩnh vực về  trật tự xã hội, nhất là thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và chống ùn tắc giao thông", Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định 95/2009/QĐ-CP về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời.

7. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, sâu rộng diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với các Lễ kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, các hoạt động kỷ niệm 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, 72 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và các đợt thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" được Bộ Công an, Công an thành phố và Công an quận phát động trong năm 2017.

          8. Các chi bộ, UBND, các ban, ngành, đoàn thể phường phối hợp chặt chẽ với Chi uỷ, Chỉ huy Công an phường để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an phường thực sự có hiệu quả, chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017.

          Nghị quyết  này được phổ biến đến các chi bộ./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1539
Total visited: 2757582