Trang chủ

Nghị quyết Đảng ủy

Nghị quyết số 2: Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an phường Máy Chai năm 2015
Ngày đăng 26/10/2015 | 03:17 | Lượt xem: 395

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY  PHƯỜNG KHÓA IX

về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng

Công an phường Máy Chai năm 2015

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), là năm chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và diễn ra các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và quận từng bước phục hồi, ổn định và tiếp tục phát triển; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ tư (khóa XI) của Đảng đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ và nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó còn nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định; sự suy thoái của kinh tế thế giới làm ảnh hưởng đến đới sống kinh tế - xã hội đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự những yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của lực lượng Công an phường và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2015

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng năm 2015; Chỉ thị số 18-CT/QU, ngày 31/12/2014 của Ban thường vụ Quận ủyNghị quyết số 50-NQ/QU này 26/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ngô Quyền và Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 27/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Máy Chai về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Máy Chai yêu cầu các cấp uỷ Đảng - chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và chi bộ Công an phường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ về nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác cách mạng, thống nhất về tư tưởng, hành động, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

2- Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, ngăn chặn các biểu hiện  "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh văn hoá - tư tưởng, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật Nhà nước... phòng ngừa các diễn biến xấu trong quá trình hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Đồng thời phát hiện ngăn chặn và giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở những vấn đề phức tạp về chính trị nội bộ ở cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên tiết lộ bí mật Nhà nước; viết, nói, làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối kết hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ dân phố và nhân dân phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công và những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo không để trở thành "điểm nóng" khiếu kiện, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội.

3- Nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về "Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng"; Kết luận số 86-KL/TW, ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống khủng bố; Nghị quyết số 25-NQ/QU, ngày 17/12/2012 của Ban Thường vụ Quận ủy "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới"; tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TW, ngày 08/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công an trong tình mới".

4- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Bí thư và Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 01/02/2012 của Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới" Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09/CT-BCA, ngày 19/08/2014 về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo".

5- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình hành động phòng chống ma tuý; Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/10/2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ về đẩy mạnh các giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội đến năm 2015.

6- Thực hiện tốt Luật phòng cháy chữa cháy, Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ môi trường; Nghị định 36/2009/NĐ-CP; Quyết định số 95/2009/QĐ-CP; Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009; Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa"; Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011; Chỉ thị số 06-CT/QU ngày 14/8/2007 của Ban Thường vụ Quận uỷ gắn với thực hiện chủ đề hành động năm của thành phố.

7- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay" nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống; xây đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc của mỗi đảng viên.

Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng chi bộ Đảng, xây dựng lực lượng Công an phường thực sự trong sạch vững mạnh. Chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an quận, Đảng uỷ phường trong việc lãnh đạo chi bộ Công an phường thực hiện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng. Thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chương trình hành động "nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ công an nhiều hơn" gắn với phong trào "Học tập và thực 6 điều Bác Hồ dạy CAND" và các đợt phát động thi đua "Vì An ninh Tổ quốc".

Các Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp với chi bộ, chỉ huy Công an phường để lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết này; tổ chức  nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức - người lao động và quần chúng nhân dân.

Thường trực Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ về đánh giá tình hình, xây dựng các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Máy Chai.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1533
Total visited: 2757821