Trang chủ

Nghị quyết Đảng ủy

Nghị quyết số 4: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2015
Ngày đăng 26/10/2015 | 03:21 | Lượt xem: 421

 NGHỊ QUYẾT  

 Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2015

 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

6 tháng đầu năm 2015, công tác thu ngân sách tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, quyết liệt; các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, ngân sách phường tăng so với cùng kỳ từ 22 – 25% hàng tháng, tạo đà thuận lợi việc hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được giao năm 2015.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được về thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2015 của phường năm 2015 chưa thật ổn định, vững chắc; chủ yếu là nguồn thu ngoài địa bàn. Nguồn thu trên địa bàn tuy kết quả thu ổn định, ít nợ đọng nhưng tỷ lệ đóng góp vào tổng thu đạt thấp. Một số khoản khác như phí, lệ phí và thuế xây dựng cơ bản tư nhân thu chưa đầy đủ.

Nguyên nhân của những hạn chế:

- Về nguyên nhân khách quan: Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh có phần đình trệ, giảm sút về số hộ quản lý thu thuế lẫn số doanh thu; kết quả sản xuất kinh doanh thấp, ảnh hưởng đến việc nộp ngân sách theo quy định.

- Về nguyên nhân chủ quan: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về thu ngân sách chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú. Việc quản lý nguồn thu chưa chặt chẽ, chưa khai thác hết nguồn thu; việc rà soát để đưa hộ sản xuất, kinh doanh vào diện ghi thu thuế hàng tháng chưa sâu sát, tích cực; việc điều chỉnh mức thuế chưa phù hợp với thực tế, chưa thường xuyên. Việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác thuế giữa Hội đồng Tư vấn thuế, Đội thuế, các đoàn thể nhân dân và các Tổ dân phố của phường chưa thường xuyên, chặt chẽ. Việc động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa kịp thời, còn chung chung.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

1-Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng

viên và nhân dân; tập trung sự lãnh đạo của tổ chức đảng, tổ chức thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao của chính quyền và các đoàn thể quần chúng, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2-Nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản

- Hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách năm 2015; trong đó tăng số thu về nguồn thu tại chỗ đối với thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân và thuế xây dựng cơ bản tư nhân.

- Tăng trưởng từ 20 – 25% số thu phí, lệ phí; nâng cao kết quả việc quản lý và thu phí, lệ phí đối với các nhà trọ, kiot cho thuê.

3- Bổ khuyết những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới

3.1- Tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, hình thức phong phú. Xác định công tác tuyên truyền vận động thực hiện nghĩa vụ thuế, chống thất thu thuế là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

3.2- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thu thuế giữa Đội thuế với Chi cục thuế quận, với các ban ngành, các tổ dân phố của phường. Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác thu thuế trên địa bàn. Đề cao vai trò tích cực, chủ động của Đội thuế, Hội đồng Tư vấn thuế trong thực hiện nhiệm vụ.

3.3- Tập trung rà soát nguồn thu và các nhiệm vụ thu, theo dự toán, nhất là đối với các hộ có doanh thu lớn, số thuế phát sinh nhiều và một số lĩnh vực chưa khai thác hết nguồn thu; kịp thời điều chỉnh mức thu thuế đối với các hộ kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định. Tăng cường chỉ đạo tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của các hộ dân. Tập trung các biện pháp kiểm tra tại cơ sở, cá nhân nộp thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tổ chức theo dõi, giám sát, thực hiện nghiêm túc việc phạt nộp chậm, tổ chức triển khai cưỡng chế thu hồi các khoản nợ đọng; đối với các hộ có số nợ thuế tăng cao, xây dựng kế hoạch thu nợ cụ thể. Tổ chức phân tích, đánh giá từng địa bàn, từng cá nhân, xác định nguyên nhân và có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, phù hợp gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện.

3.4- Chỉ đạo bộ phận "Một cửa" tích cực thực hiện việc chứng thực để tận dụng, tăng thu từ nguồn thu lệ phí chứng thực. Đôn đốc các Tổ quản lý chợ Máy Chai, chợ Cá Hộp thu, nộp đủ mức khoán thu lệ phí chợ. Chỉ đạo Công an, Tổ Quản lý đô thị, Quận sự phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm để tăng nguồn thu phạt.

3.5- Tăng cường phối hợp giữa Chi cục thuế quận, Hội đồng Tư vấn thuế phường trong công tác tiếp nhận giải quyết, quản lý tin báo tố giác về sai phạm trong lĩnh vực thuế, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý thu chi ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3.6- UBND phường chủ động sắp xếp, cân đối và điều hành ngân sách linh hoạt để thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên, chế độ công khai tài chính. Quan tâm động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt kế hoạch thu thuế 6 tháng cuối năm, đồng thời kiên quyết xử lý các cán bộ thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ thu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND phường chỉ đạo Hội đồng Tư vấn thuế, Đội thuế phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết này. Các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ thuộc phường phối hợp chặt chẽ với UBND, Đội thuế phường triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2015.

Văn phòng Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phối hợp với UBND, phường đôn đốc, kiểm tra thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1536
Total visited: 2757731