Trang chủ

Nội quy_Lịch tiếp công dân

Nội quy Tiếp công dân
Ngày đăng 01/10/2015 | 02:38 | Lượt xem: 606

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 148/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 Của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai)

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG MÁY CHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 148/QĐ-UBND ngày 08/6/2015

Của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai)

 

I. CÔNG DÂN, TỔ CHỨC CÓ QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ SAU:

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có), nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, hướng dẫn của người tiếp công dân. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân.

2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

3. Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung.

4. Phải bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh nơi tiếp công dân, không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối trật tự, vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhà nước, cán bộ thi hành công vụ tại nơi tiếp công dân.

5. Không được mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất dễ cháy, chất độc hại, máy ghi âm, ghi hình…vào nơi tiếp công dân khi chưa được sự đồng ý của người tiếp công dân.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN:

1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Từ chối tiếp nhận đơn trong những trường hợp: vụ khiếu nại đã được kiểm tra xem xét, xác minh, đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã có văn bản trả lời.

3. Không tiếp nhận đơn viết không rõ nội dung, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp, hoặc nhàu nát khó đọc.

4. Không tiếp công dân trong tình tạng say do dùng chất kích thích, người mắc bênh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi của mình. Trang phục không chỉnh tề và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.

5. Trong trường hợp cần thiết lập biên bản đối với hành vi vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN:

1. Các ngày làm việc trong tuần theo giờ hành chính.

2. Lãnh đạo phường tiếp công dân từ 08h00' đến 11h00' các ngày thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Ủy ban nhân dân phường

Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, các cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân phải thực hiện nghiêm chỉnh những quy định trên. Người nào có hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. /.

-------------------------------------------------------------------

Hòm thư lãnh đạo:       phamthehungmaychai320@gmail.com

(Tiếp nhận các ý kiến đóng góp, phản ánh của tổ chức và công dân)