Trang chủ

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề HĐND quận

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/01/2018 về tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn phường
Ngày đăng 12/01/2018 | 04:22 | Lượt xem: 235

Với các nội dung triển khai cụ thể Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND quận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND quận Ngô Quyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của Hội đồng nhân dân quận về tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021;

 Ủy ban nhân dân phường Máy Chai xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Máy Chai giai đoạn 2017 - 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về ATTP. Triển khai hoạt động kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong thực hiện quản lý Nhà nước về ATTP theo kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND quận Ngô Quyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của Hội đồng nhân dân quận về tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021.

- Đánh giá việc chấp hành pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, trưởng học, kinh doanh thức ăn đường phố và ATTP tại các lễ hội, sự kiện trên địa bàn phường.

- Đánh giá tình hình về ATTP đối với các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao lưu thông trên thị trường nhằm cảnh báo mối nguy và định hướng giải pháp quả lý.

- Thông qua việc kiểm tra và đảm bảo ATTP tại các cơ sở, đánh giá lại việc cấp các loại giấy phép về ATTP (giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).

2. Yêu cầu

- Các ban ngành, đơn vị, bộ phận liên quan xác định rõ trách nhiệm, chủ động tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã xác định trong kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND quận Ngô Quyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của Hội đồng nhân dân quận về tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về                an toàn thực phẩm:

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác ATTP. Quy định phân công trách nhiệm quản lý về ATTP trên địa bàn phường.

- Tăng cường hiệu lực quản lý của Ban chỉ đạo VSATTP. Kiện toàn Ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ mạng lưới làm công tác ATTP, cộng tác viên ATTP từ Thành phố tới xã, phường, thị trấn theo quy định.

- Tăng cường hoạt động liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP. Hoàn thiện và triển khai tốt các Đề án, Dự án, chương trình, các mô hình điểm về ATTP được phê duyệt.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo cho cán bộ Ban chỉ đạo, mạng lưới ATTP cho chủ các cơ sở sản xuất chế biến, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực phẩm.

- Tăng cường cấp các loại giấy chứng nhận về ATTP theo phân cấp: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy xác nhận kiến thức về ATTP, công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, giấy xác nhận hồ sơ đăng ký .

- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

2. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chương trình truyền thông chủ động hệ thống loa truyền thanh phường; Sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu quả, đưa tin về hoạt động ATTP, các vi phạm về ATTP trên các phương tiện truyền thông như các đài phát thanh, trên Website phường...

- Tổ chức tuyên truyền Tháng Hành động vì ATTP, phát động chương trình truyền thông "Chung tay vì ATTP", tháng cao điểm về ATTP .

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật ATTP, Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm kỹ thuật mới về ATTP. Tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức về ATTP tới các nhóm đối tượng: người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

- Tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, phổ biến các kiến thức về ATTP và hướng dẫn chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, ký cam kết đảm bảo ATTP.

- Xây dựng các cụm Pano trên các trục đường chính, treo băng Zone, khẩu hiệu các dịp trọng điểm, in và cấp phát sổ tay, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về ATTP.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATTP.

3. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm

- Củng cố, nâng cao kỹ năng và duy trì hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Kịp thời điều tra xử lý 100% vụ ngộ độc thực phẩm.

- Chủ động giám sát thực phẩm theo các chuyên đề trọng tâm.

- Tăng cường cấp giấy chứng nhận, ký cam kết và giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP của các cơ sở dịch vụ ăn uống.

- Duy trì và nhân rộng các mô hình điểm về ATTP:

- Xây dựng mô hình ATTP chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bữa cỗ tập trung đông người.

- Tổ chức diễn tập phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

4. Công tác kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng ATTP

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Xử lý các thông tin báo nêu và người dân phản ánh về mất ATTP thuộc lĩnh vực quản lý. Kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm. Kiên quyết xử lý vi phạm trong nuôi trồng, giết mổ gia súc gia cầm, sản xuất chế biến nông lâm sản, thủy sản; trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

- Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm. Trang bị kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm nghiệm và trang bị phương tiện, hóa chất phục vụ công tác kiểm nghiệm.

- Triển khai công tác hậu kiểm sau cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

6. Công tác quản lý các chợ, siêu thị.

- Triển khai mô hình điểm về quản lý ATTP tại chợ Máy Chai.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại chợ, kiên quyết xử lý các vi phạm, đặc biệt đối với những loại thực phẩm có nguy cơ cao mất an toàn kinh doanh trong các chợ.

7. Công tác đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động ATTP

- Ngân sách phường.

- Huy động xã hội hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm y tế

- Là cơ quan thường trực, tham mưu các biện pháp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền. Tham mưu trình UBND phường ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo thực hiện theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn theo phân cấp, phối hợp kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai các hoạt động mà Kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, ban ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền kiến thức và thực hành, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ đầy đủ các quy định về đảm bảo ATTP theo hướng dẫn, chỉ đạo của phòng Sở Y tế.

- Phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP, hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho những người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm theo quy định.

- Báo cáo tổng hợp kết quả các hoạt động, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch từng giai đoạn.

2. Bộ phận Kế toán tài chính phường

a. CC phụ trách kinh tế:

- Phối hợp với Trạm y tế và các bộ phận liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

- Tham mưu, phối hợp với Trạm y tế và các bộ phận liên quan trong việc triển khai và kiểm tra việc thực hiện Mô hình điểm về quản lý ATTP tại chợ Máy Chai.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở sản xuất chế biến nông lâm sản, thủy sản; trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường tuân thủ đầy đủ các quy định về đảm bảo ATTP theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế.

- Phối hợp tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát quản lý ATTP trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm và nguồn nguyên liệu từ nông, lâm, thủy hải sản.

- Phối hợp chỉ đạo công tác kiểm dịch động, thực vật trên địa bàn nhằm đáp ứng tốt nguyên liệu an toàn trong chuỗi thực phẩm.

- Thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh snr phẩm nông sản, thủy sản đảm bảo an toàn.

b. CC Tài chính kế toán phụ trách kế toán:

- Phối hợp với trạm y tế, các ban ngành, bộ phận liên quan tổng hợp thẩm định và đề xuất kinh phí để thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn, thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Bộ phận Văn hóa thông tin:

Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả trên hệ thống loa phát thanh, website của phường về tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Máy Chai.

4. Trường học, các lớp mầm non tư thục:

- Phối hợp với trạm y tế thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong các bêp ăn tập thể tại các trường học, các lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường, bảo đảm kết hợp hiệu quả thực hành dinh dưỡng và ATTP.

5. Công an phường

- Chỉ đạo các bộ phận trực thuộc phối hợp với lực lượng kiểm tra liên ngành, quản lý thị trường, UBND phường kiểm soát, ngăn chặn bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm... trên địa bàn phường.

6. Kính đề nghị Ủy ban MTTQVN và các ban ngành, đoàn thể phường:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền các hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn về văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm kỹ thuật mới về ATTP. Tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức về ATTP tới các nhóm đối tượng: người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

- Phối hợp với UBND, trạm y tế phường trong việc tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin và truyền thông về ATTP.

- Huy động nguồn lực xã hội hóa, các dự án để phối hợp tổ chức các hoạt động rà soát, kết nối, hỗ trợ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp kinh doanh bền vững từ các sản phẩm thực phẩm an toàn.

- Phát động các phong trào, sáng kiến, việc làm tốt về bảo đảm ATTP, tham gia giám sát, tích cực đấu tranh với hành vi mất ATTP trong cộng đồng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Máy Chai giai đoạn 2017 - 2021, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh đề nghị các bộ phận chuyên môn chủ động báo cáo UBND phường để kịp thời giải quyết./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1729
Total visited: 3024246