Trang chủ

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 12/06/2018 | 02:24 | Lượt xem: 78
a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ...

Luật Tiếp cận thông tin - Phương tiện pháp lý hữu hiệu góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng 12/06/2018 | 02:22 | Lượt xem: 117
Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc từ...

Các tài liệu hướng dẫn về Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 12/06/2018 | 02:19 | Lượt xem: 131
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp năm...

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường Máy Chai

Ngày đăng 12/06/2018 | 02:14 | Lượt xem: 71
Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường Máy Chai

Quy chế nội bộ cung cấp thông tin tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 12/06/2018 | 09:03 | Lượt xem: 88
Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu câu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND phường theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1642
Total visited: 2596900