Trang chủ

Quy chế UBND phường

(PMC)_Quy chế làm việc của cơ quan UBND phường Máy Chai năm 2017

Ngày đăng 03/08/2017 | 11:07 | Lượt xem: 334
Quy chế này là cơ sở để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường điều hành, quản lý cơ quan; là căn cứ để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường giao nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ,...

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 01/09/2016 | 10:43 | Lượt xem: 382
Ban hành kèm theo Quyết định số: 01 /2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của UBND phường Máy Chai

Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân phường

Ngày đăng 26/10/2015 | 02:43 | Lượt xem: 552
Cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách vi phạm kỷ luật tùy theo mức độ sai phạm, Hội đồng kỷ luật căn cứ quy định của Pháp lệnh công chức, viên chức để xét hình chức kỷ luật