Trang chủ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

(PMC)_Quy chế làm việc của cơ quan UBND phường Máy Chai năm 2017

Ngày đăng 03/08/2017 | 11:07 | Lượt xem: 334
Quy chế này là cơ sở để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường điều hành, quản lý cơ quan; là căn cứ để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường giao nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ,...

(PMC)_Sơ đồ tổ chức UBND phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Ngày đăng 03/08/2017 | 10:57 | Lượt xem: 335
Sơ đồ tổ chức UBND phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Danh sách công chức, người lao động UBND phường Máy Chai

Ngày đăng 26/03/2017 | 03:45 | Lượt xem: 357
Danh sách công chức, người lao động UBND phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 01/09/2016 | 10:43 | Lượt xem: 382
Ban hành kèm theo Quyết định số: 01 /2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của UBND phường Máy Chai

Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân phường

Ngày đăng 26/10/2015 | 02:43 | Lượt xem: 552
Cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách vi phạm kỷ luật tùy theo mức độ sai phạm, Hội đồng kỷ luật căn cứ quy định của Pháp lệnh công chức, viên chức để xét hình chức kỷ luật

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 29/09/2015 | 12:02 | Lượt xem: 584
Ông Phạm Thế Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Người phát ngôn Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Ngày đăng 28/09/2015 | 12:16 | Lượt xem: 584
             Ông     Nguyễn Mạnh Sáng     - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường        Phụ trách lĩnh vực: Kinh tế...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Ngày đăng 27/09/2015 | 12:31 | Lượt xem: 515
               Bà     Phạm Thu Hà     - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường        Phụ trách lĩnh vực:...