Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

Ngày đăng 27/04/2019 | 07:51 | Lượt xem: 22
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của phường đạt từ 20% trở lên; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua phần mềm Một cửa...

Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 20/03/2019 | 07:50 | Lượt xem: 23
UBND phường Máy Chai xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày đăng 07/03/2019 | 07:49 | Lượt xem: 23
Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực trọng điểm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Chương trình công tác năm 2019

Ngày đăng 10/02/2019 | 07:47 | Lượt xem: 19
Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, UBND phường Máy Chai xây dựng Chương trình công tác năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”

Ngày đăng 07/02/2019 | 07:53 | Lượt xem: 23
Ban hành Chương trình hành động của UBND phường thực hiện Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” kèm theo Quyết định này.

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:33 | Lượt xem: 65
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:31 | Lượt xem: 125
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:30 | Lượt xem: 114
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

Ngày đăng 26/12/2018 | 02:26 | Lượt xem: 141
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/12/2018 | 09:19 | Lượt xem: 247
Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 25/12/2018

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 1651
Total visited: 1572070