Trang chủ

Kỳ họp HĐND phường

Nghị quyết về triển khai thực Nghị quyết 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường
Ngày đăng 25/12/2017 | 02:56 | Lượt xem: 247

Nghị quyết 09: về triển khai thực Nghị quyết 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường

NGHỊ QUYẾT

Về triển khai thực Nghị quyết 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Ngày 19 tháng 12 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/QU ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, phường; Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU ngày 26/8/2017 của Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND phường;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 08/12/2017 của Thường trực HĐND phường về triển khai thực Nghị quyết số 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường và ý kiến thảo luận của đại biểu của HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về triển khai thực Nghị quyết số 06-NQ/QU, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND quận, phường với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng HĐND phường vững mạnh toàn diện, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tổ chức kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Đảm bảo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường góp phần nâng cao hiệu quả của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ của phường.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp, nâng cao chất lượng nội dung kỳ họp, hiệu lực, hiệu quả các quyết định

a) Về công tác chuẩn bị kỳ họp:

- Nâng cao chất lượng soạn thảo các báo cáo, tờ trình, dự án, đề án, kế hoạch trình tại kỳ họp; chỉ đưa vào chương trình kỳ họp những vấn đề đã được chuẩn bị chu đáo về nội dung, trình đúng thời hạn, thẩm quyền, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Đối với các vấn đề trình HĐND mà có nội dung cần ban hành Nghị quyết, các bộ phận, đơn vị phải dự thảo Nghị quyết cùng với đề án, kế hoạch, báo cáo; dự thảo nghị quyết phải được Thường trực HĐND thảo luận, cho ý kiến trước khi trình HĐND xem xét, quyết định.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra và xây dựng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phải bảo đảm cơ sở pháp lý, tính toàn diện, khách quan và khoa học; phân tích và nêu rõ những vấn đề tán thành, không tán thành, những vấn đề có ý kiến khác nhau, trên cơ sở đó giúp đại biểu HĐND có thêm thông tin để thảo luận và quyết định.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp để cử tri có điều kiện theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND, đồng thời hiểu và tự giác thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các  nghị quyết của HĐND phường.

- Mở rộng và tăng số lượng khách mời tham dự các kỳ họp, phiên họp công khai của HĐND phường.

b) Nâng cao chất lượng nội dung kỳ họp, hiệu lực, hiệu quả các quyết định:

- Làm tốt vai trò Chủ tọa kỳ họp trong các hoạt động điều hành, gợi ý thảo luận, phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND tham gia ý kiến, quyết định những vấn đề quan trọng của phường, giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

- Tổ chức kỳ họp khoa học, hiệu quả, rút ngắn thời gian trình bày các văn bản tại Hội trường; bố trí thời gian thảo luận phù hợp với nội dung và phạm vi của từng dự án, đề án, báo cáo; tăng cường đối thoại, tranh luận về các vấn đề quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau; dành nhiều thời gian chất vấn, trả lời chất vấn và báo cáo giải trình.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm các đại biểu HĐND trong các hoạt động kỳ họp. Đại biểu HĐND dành thời gian nghiên cứu nội dung tờ trình, các vấn đề được trình và báo cáo tại kỳ họp HĐND để tham gia ý kiến; tham gia tích cực các hoạt động của kỳ họp, thảo luận và chất vấn tại kỳ họp, chuyển tải được những ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến kỳ họp.

- Nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND, các nghị quyết kỳ họp được ban hành phải bảo đảm tính khả thi, đúng luật định và đúng thời hạn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của phường.

2. Đổi mới về phương thức, hình thức giám sát

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát tại kỳ họp:

- Hoạt động chất vấn, giải trình phải được tiến hành dân chủ, công khai trách nhiệm, có tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng; nội dung chất vấn tập trung vào nhóm vấn đề quan trọng, những vấn đề bức xúc trên địa bàn phường được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

- Các đại biểu HĐND đặt câu hỏi thẳng thắng, đúng trọng tâm; các đơn vị, cá nhân phải thắng thắn tiếp thu, không né tránh, trả lời đúng vấn đề, nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện.

- HĐND, Thường trực HĐND có kết luận, có giải pháp cụ thể, sát thực tiễn nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc của vấn đề đang được chất vấn, giải trình.

- Các đơn vị, cá nhân trả lời chất vấn, báo cáo giải trình có trách nhiệm báo cáo với HĐND về kết quả thực hiện các lời hứa trong kỳ họp bằng văn bản.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa của các đơn vị, cá nhân tại kỳ họp. Căn cứ kết quả thực hiện các lời hứa trong kỳ họp, Thường trực HĐND xem xét và khi cần thiết tiến hành tái chất vấn tại kỳ họp tiếp theo của HĐND hoặc phiên họp của Thường trực HĐND.

b) Nâng cao chất lượng giám sát giữa các kỳ họp:

- Giữa hai kỳ họp, đại biểu HĐND có yêu cầu chất vấn, gửi câu hỏi chất vấn đến Thường trực HĐND, Thường trực HĐND sẽ chuyển đến đơn vị, cá nhân liên quan để trả lời đại biểu bằng văn bản hoặc chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND.

- Công tác giám sát, khảo sát phải có trọng tâm, mở rộng phạm vi; tổ chức giám sát kịp thời những vấn đề "nóng" phát sinh; có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, đơn vị đó tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, các nghị quyết và các kết luận giám sát của HĐND phường.

- Tăng cường số lượng và chất lượng các cuộc giám sát và "giám sát sau giám sát". Tăng cường khảo sát để nắm bắt tình hình và thông tin khi có phản ánh của cử tri hoặc từ các nguồn tin khác.

- Nâng cao chất lượng báo cáo kết quả giám sát và thông báo kết luận giám sát bảo đảm chỉ ra được đúng, trúng những kết quả đã đạt được, những tồn tại, khó khăn, có giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

3. Tăng cường và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân

- Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri chuẩn bị và thông báo kết quả kỳ họp; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng, phát huy dân chủ. Thực hiện việc tổng hợp và phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết được kịp thời, đầy đủ, rõ ràng những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành liên quan để giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Căn cứ quy định hiện hành Thường trực HĐND phường xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp công dân hàng tuần của Thường trực HĐND. Các nhóm đại biểu tiếp công dân thường xuyên nắm bắt ý kiến nhân dân tại khu vực ứng cử, có phối hợp với UBND, MTTQ VN phường.

- Ngoài hình thức tiếp xúc mang tính chính thức như trên, các đại biểu HĐND cần phải chú ý các cuộc tiếp xúc mang tính "không chính thức", đó là các cuộc tiếp xúc hàng ngày đối với nhân dân, tiếp xúc cử tri điện tử (thư điện tử, trang thông tin điện tử...).

- Ban hành quy chế phối hợp tiếp xúc cử tri giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực MTTQ VN phường.

4. Thực hiện tốt công tác giải quyết kiến nghị, đơn thư của công dân

- Thường trực HĐND có trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu nội dung, tổng hợp, phân loại đơn thư, kiến nghị của công dân và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, đầy đủ, rõ ràng. Tăng cường đôn đốc, khảo sát, giám sát việc giải quyết đơn thư, giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết triệt để, đồng thời chủ động phát hiện giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để các hiện tượng khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

5. Đổi mới phương thức làm việc của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các nhóm đại biểu HĐND và đại biểu HĐND phường.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Thường trực MTTQ Việt Nam phường. Thường trực HĐND phường trao đổi công tác với Trưởng các Ban HĐND và Nhóm trưởng các nhóm đại biểu mỗi quý một lần.

- Các Ban HĐND tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát nắm tình hình và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND. Nâng cao năng lực giám sát, thẩm tra việc báo cáo, đề án theo thẩm quyền nhằm góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND.

- Các nhóm đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong các hoạt động kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri; tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND, nhóm đại biểu và hoạt động của đại biểu. Đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND.

- Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức của HĐND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, giới thiệu, cán bộ, công chức là đại biểu HĐND và công chức làm công tác tham mưu, tổng hợp giúp việc của Thường trực HĐND.

- Đảm bảo chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND đúng pháp luật và phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực HĐND và UBND theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 687
Tổng số truy cập: 1464130