Trang chủ

Kỳ họp HĐND phường

Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 7 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu
Ngày đăng 24/10/2018 | 09:15 | Lượt xem: 171

Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 24/10/2018

KẾ HOẠCH

Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 7 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Sau khi thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND phường xây dựng Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 7 HĐND phường đối với người giữ chức vụ do HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu, như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

 2. Yêu cầu

- Việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tổ chức chặt chẽ, theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục; bảo đảm để đại biểu HĐND có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm; kiểm soát tốt tình hình tiếp nhận thông tin, không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng.

- Đại biểu HĐND nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với người được HĐND bầu một cách thật dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác.

- Người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, những hạn chế, thiếu sót, phương hướng khắc phục và giải trình đầy đủ các nội dung mà đại biểu HĐND yêu cầu.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm

Các đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2. Đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm

Căn cứ quy định tại Điều 88 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Điều 63 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, HĐND phường lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:

1. Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND;

2. Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND.

Theo quy định tại khoản 5 và khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại điểm 1 và điểm 2 mục này có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND.

III. QUY TRÌNH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP

1. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm

1.1. Chủ tịch HĐND phát biểu một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm;

1.2. Thường trực HĐND trình HĐND quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội (biểu quyết);

1.3. Đại biểu HĐND thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm ( Thư ký ghi và gửi biên bản kết quả thảo luận về Thường trực HĐND phường);

1.4. Thường trực HĐND Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của đại biểu HĐND;

1.5. Thường trực HĐND trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách Ban Kiểm phiếu;

1.6. Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu;

1.7. Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ và cách thức ghi phiếu tín nhiệm;

1.8. Đại biểu HĐND tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu kín;

1.9. Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu;

1.10. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm;

1.11. Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Xác định kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Căn cứ Điều 17, Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng người được Ban kiểm phiếu công bố công khai tại kỳ họp gồm các nội dung sau:

a) Họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm;

b) Tổng số phiếu phát ra, số phiếu thu về hợp lệ;

c) Tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm cao", tỷ lệ phần trăm so với tổng số đại biểu HĐND;

d) Tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm", tỷ lệ phần trăm so với tổng số đại biểu HĐND;

đ) Tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp", tỷ lệ phần trăm so với tổng số đại biểu HĐND;

Tổng số đại biểu HĐND được sử dụng làm căn cứ để tính tỷ lệ phiếu là số đại biểu HĐND tại thời điểm lấy phiếu tín nhiệm. Đại biểu HĐND đang bị tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đại biểu không được tính vào tổng số này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thường trực HĐND phường

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra. Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và Điều 9 của Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

- Hướng dẫn, yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo để gửi đến từng đại biểu HĐND; thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, đồng thời trả lời đầy đủ, nghiêm túc các vấn đề mà đại biểu HĐND nêu ra.

- Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xác minh tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm trong trường hợp đại biểu HĐND đề nghị Thường trực HĐND yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh.

2. Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

- Phối hợp với Thường trực HĐND triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chuẩn bị báo cáo tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) gửi đến HĐND phường trước kỳ họp.

3. Người được lấy phiếu tín nhiệm

- Chuẩn bị báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập (theo mẫu gửi kèm).

- Trả lời bằng văn bản gửi Thường trực HĐND, đại biểu HĐND khi có yêu cầu (theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 85/2014/QH13).

4.  Các nhóm Đại biểu HĐND phường

Có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị tham gia ý kiến thảo luận Tổ.

5. Đại biểu HĐND phường

Có trách nhiệm tham gia lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND; cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện mức độ tín nhiệm.

6. Văn phòng UBND phường

Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Trước ngày 08/11/2018 (chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND): Người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập bằng văn bản đến Thường trực HĐND.

2. Từ ngày 09 đến ngày 18/11/2018: Rà soát, hướng dẫn người được lấy phiếu tín nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

3. Trước ngày 26/11/2018 (chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND): Thường trực HĐND gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường (nếu có) đến đại biểu HĐND.

4. Chậm nhất là ngày 30/11/2018 (chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND): Nếu đại biểu HĐND thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì đại biểu HĐND có quyền đề nghị Thường trực HĐND yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

5. Chậm nhất là ngày 07/12/2018 (chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND): Đại biểu HĐND có thể gửi văn bản đến Thường trực HĐND và người được lấy phiếu tín nhiệm để yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm làm rõ những nội dung thuộc căn cứ đánh giá tín nhiệm. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND và đại biểu HĐND có yêu cầu trước ngày lấy phiếu tín nhiệm.

6. Sau ngày bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND phường

 - Thường trực HĐND tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND phường ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, kịp thời báo cáo kết quả gửi về Thường trực HĐND quận, Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định.

- Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch để HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp".

- Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch để HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND đánh giá "không tín nhiệm" (trường hợp không xin từ chức)./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1754
Tổng số truy cập: 1680151