Trang chủ

Kỳ họp HĐND phường

Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 25/6/2019 về Đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Máy Chai
Ngày đăng 28/06/2019 | 07:55 | Lượt xem: 273

Sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố hiện có trên địa bàn đảm bảo điều kiện theo quy định để thành lập các tổ dân phố mới để thực hiện mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Máy Chai

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thành phố về việc rà soát, điều chỉnh Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 01/2/2019 của UBND quận về rà soát, điều chỉnh Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

UBND phường trình HĐND phường Đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường gồm những nội dung chính như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Xuất phát từ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn:

- Tổ dân phố trên địa bàn có quy mô quá nhỏ, hầu hết không đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình theo quy định.

- Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân đảm bảo/chưa đảm bảo.

2. Xuất phát từ thực trạng bố trí người hoạt động không chuyên trách:

- Số lượng tổ dân phố lớn, dẫn đến tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách; một số địa phương khó khăn trong việc tìm nguồn cán bộ bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố.

- Việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập làm giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tinh gọn bộ máy, giảm chi cho ngân sách; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức phường.

3. Xuất phát từ yêu cầu thực tế:

- Ngày 25/10/2017, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo đó đặt ra mục tiêu "sắp xếp thu gọn hợp lý nhằm giảm số lượng thôn, tổ dân phố".

- Ngày 12/9/2018, Thành ủy có Thông báo số 551-TB/TU thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo xây dựng lại Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, đảm bảo quy định của Trung ương

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố rà soát, điều chỉnh Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 01/2/2019 của UBND quận về rà soát, điều chỉnh Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Công văn số 1347/SNV-XDCQ&CTTN ngày 30/5/2019 của Sở Nội Vụ UBND Thành Phố về việc thống nhất một số nội dung điều chỉnh Phương án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố;

- Công văn số 834/UBND-NV ngày 31/5/2019 của UBND Quận Ngô Quyền về việc thống nhất một số nội dung điều chỉnh Phương án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố;

PHẦN THỨ HAI

THỰC TRẠNG TỔ DÂN PHỐ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở TỔ DÂN PHỐ

I. THỰC TRẠNG TỔ DÂN PHỐ

1. Số lượng tổ dân phố

a) Tổng số tổ dân phố trên địa bàn phường Máy Chai là:  36 tổ

b) Quy mô tổ dân phố:

Dưới 100 hộ: có 1 tổ

Từ 100 đến dưới 175 hộ: 31 tổ

Từ 175 đến dưới 200 hộ : 04 tổ

Đối chiếu với quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV:

- 32 tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình theo quy định.

c) Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân:

- Nhà văn hóa: hiện có 7 nhà văn hóa/ 36 tổ dân phố

- Nơi sinh hoạt cộng đồng: Tận dụng mặt bể nước, vỉa hè, khu vực ngõ rộng làm nơi sinh hoạt cộng đồng:  tổng có 5 điểm

2. Tổ chức tại tổ dân phố:

- Các tổ chức tại tổ dân phố:

+ Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ: 47 chi bộ trong đó 36 chi bộ tổ dân phố, 05 chi bộ đương chức:  6 chi bộ Công ty cổ phần.

+ Ban công tác Mặt trận: 36 Ban

+ Chi hội Cựu Chiến binh: 36 chi hội

 + Chi hội Phụ nữ: 36 chi hội

+  Chi đoàn thanh niên: 30 chi đoàn

+ Chi hội Người cao tuổi: 36 chi hội

+ Chi hội Chữ thập đỏ: 32/36

+ Ban bảo vệ dân phố:  01 Ban (43 người)

+ Tổ đội trưởng: 36 người

+ Ban Thanh tra nhân dân: 01 (9 người)

- Đối với Chi bộ tổ dân phố:  Hiện Mỗi tổ dân phố có 01 chi bộ

3. Tình hình hoạt động tại tổ dân phố:

- Tình hình hoạt động của tổ dân phố: Mỗi tổ dân phố có 1 tổ trưởng, một tổ phó, một trưởng Ban công tác mặt trận, một chi hội CCB, một chi hội Phụ nữ, một chi đoàn thanh niên, được hoạt động theo thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và thông tư 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 04

II. THỰC TRẠNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở TỔ DÂN PHỐ

1. Về số lượng:

Tổng số: 324 người trong đó có 173 người đang được hưởng phụ cấp

Chia ra cụ thể theo 06 chức danh: Bí thư Chi bộ; Tổ trưởng tổ dân phố; Tổ phó tổ dân phố; Trưởng ban công tác mặt trận; Tổ đội trưởng; Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố; Tổ viên tổ bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố.

Có 3 chức danh không được hưởng phụ cấp: Chi hội trưởng CCB, Chi hội trưởng phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên

Chia theo thời gian đảm nhận các chức danh được hưởng phụ cấp

Dưới 2 năm: 23; Từ 2-5 năm: 34; Từ 5-10 năm: 79; Từ 10-15 năm: 36; Từ 15 năm trở lên: 3

2. Về thực hiện chế độ, chính sách:

- Đã thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố. (Phụ lục số 2).

3. Đánh giá hoạt động của các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố:

Tại thời điểm hiện tại tất cả các chức danh người hoạt động không chuyên trách đều hoạt động tương đối tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ, có uy tín trong nhân dân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm:

- Nhìn chung hiện tại các tổ dân phố đang hoạt động ổn định có hiệu quả, cán bộ tổ dân phố nhiệt tình, trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, gương ước, quy ước tổ dân phố văn hóa.

- Hiện mỗi tổ dân phố trung bình có khoảng gần 150 hộ dân, thuận tiện cho việc sinh hoạt tổ dân phố, Tổ trưởng tổ dân phố nắm chắc từng hộ gia đình, cũng như những di biến động của các hộ gia đình trên địa bàn tổ.

2. Về tồn tại, hạn chế:

a) Đối với tổ dân phố:

- Về quy mô tổ dân phố tương đối nhỏ dẫn đến số lượng cán bộ không chuyên trách ở các tổ dân phố đông.

- Về các tổ chức tại tổ dân phố hiện tại có nhiều tổ chức xã hội tự nguyện  hoạt động chồng chéo

- Về hoạt động của tổ dân phố cơ bản thực hiện tốt theo thông tư 09/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 04/2012 của Bộ trưởng bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Xong một số tổ dân phố cán bộ tổ chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ.

b) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố

- Về việc bố trí số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách: chưa phù hợp với tình hình thực tế như chức danh Tổ đội trưởng, Ban bảo vệ dân phố

- Về thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách: Đã thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố. (Phụ lục số 2). Tuy nhiên chế độ, chính sách chưa phù hợp có nhiều chức danh không được hưởng phụ cấp như chi hội trưởng các đoàn thể tổ dân phố; Mức phụ cấp quá thấp.

- Về hoạt động của người không chuyên trách: Nhìn chung các Tổ dân phố đã phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình. Xong vẫn còn một số chức danh cán bộ không chuyên trách năng lực hạn chế, chưa thực sự nhiệt tình, cao tuổi, sức khỏe hạn chế

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

a) Nguyên nhân khách quan:

- Không thu hút được cán bộ tổ dân phố trẻ, có năng lực do chế độ đãi ngộ chưa phù hợp còn quá thấp

- Nhiều chức danh hoạt động không chuyên trách ở các tổ dân phố không có phụ cấp hoạt động tự nguyện nên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Cán bộ, đảng viên có trình độ ở các cơ quan, doanh nghiệp về địa phương không muốn tham gia cán bộ tổ dân phố.

- Một số cán bộ chuyên trách hiện đang tham gia còn có tư tưởng tham gia cho vui, tham gia cho đủ cơ cấu, thành phần nên không nhiệt tình, trách nhiệm.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP CÁC TỔ DÂN PHỐ

I. MỤC TIÊU

Sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố hiện có trên địa bàn đảm bảo điều kiện theo quy định để thành lập các tổ dân phố mới để thực hiện mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn phải giảm được tối thiểu 40% tổng tổ dân phố hiện có;  100% tổ dân phố được sắp xếp, sáp nhập thành lập tổ dân phố mới đảm bảo điều kiện theo quy định.

II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP TỔ DÂN PHỐ

1. Năm 2019

Sắp xếp, sáp nhập 9 tổ dân phố cụ thể như sau:

1.1. TDP Lê Lai 4: Sáp nhập 3 tổ dân phố cũ tổ 11,12,13

Gồm tuyến đường Lê Lai: Bắt đầu từ đầu ngõ 270 đến 54/270 Lê Lai đến 7/226 Lê Lai.

+ Phía Bắc tiếp giáp tổ dân phố Lê Lai 6, ranh giới ngõ 270 Lê Lai, 286 Lê Lai.

+ Phía Nam tiếp giáp TDP Lê Lai 2, ranh giới ngõ 226 Lê Lai.

+ Phía Tây tiếp giáp TDP Lê Lai 5, ranh giới là đường Lê Lai.

+ Phía Đông giáp TDP Ngô Quyền 2, ranh giới ngách 50/286 Lê Lai.

Tổng số: 388 hộ; Nhân khẩu: 1.597; Đảng viên: 44; Diện tích: 6,59ha

1.2. TDP Ngô Quyền 1: Sáp nhập 3 tổ dân phố cũ tổ 1,2,3

Trục chính đường Ngô Quyền: Bắt đầu từ Ngõ 7 Ngô Quyền đến 67 Ngô Quyền; Từ 38 Ngô Quyền đến 122 Ngô Quyền toàn bộ tuyến ngõ 7 Ngô Quyền.

+ Phía Bắc tiếp giáp huyện Thủy Nguyên.

+ Phía Nam tiếp giáp TDP Lê Lai 4, Ngô Quyền 2, ranh giới công ty Sanmyguel và mương hở.

+ Phía Đông tiếp giáp TDP Lê Thánh Tông 1, ranh giới là công ty Daso và hóa chất Soft, ngõ 67 đường Ngô Quyền.

+ Phía Tây tiếp giáp TDP số 6, ranh giới ngõ số 7 đường Ngô Quyền và nhà máy Thủy tinh.

Tổng số: 429 hộ; Nhân khẩu: 1.474; Đảng viên: 54; Diện tích: 43,78 ha

1.3. TDP Ngô Quyền 2: Sáp nhập 3 tổ dân phố cũ tổ 14,15,16

Trục chính tuyến Ngô Quyền và Lê Lai: Bắt đầu từ 1/33/112A đến 97/33/112A Ngô Quyền toàn bộ cả bên chẵn và bên lẻ; từ tuyến ngõ 270 đến ngõ 286 Lê Lai từ số 54/270 Lê Lai đến 74/50/286 Lê Lai

+ Phía Bắc giáp TDP Ngô Quyền 1, ranh giới công ty Sanmyguel và mương hở.

+ Phía Nam tiếp giáp TDP Lê Lai 2 và Lê Thánh Tông 1, ranh giới là công ty Giày da 2 và công ty May mặc.

+ Phía Đông tiếp giáp TDP Lê Thánh Tông 1, ranh giới là công ty Giày da 2.

+ Phía Tây tiếp giáp TDP Lê Lai 2, ranh giới là công ty Thái Bình và TDP Lê Lai 4, ranh giới là ngách 50/286 Lê Lai.

Tổng số: 400 hộ; Nhân khẩu: 1.884; Đảng viên: 20; Diện tích: 14,37 ha

2. Giai đoạn 2020- 2025: Dự kiến sắp xếp, sáp nhập 27 tổ dân phố còn lại.

3. Tổng số tổ dân phố trên địa bàn sau khi sắp xếp, sáp nhập năm 2019:

Tổng số: 30 tổ dân phố, trong đó:

- 03 tổ dân phố đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình theo quy định;

- 27 tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình theo quy định.

Ủy ban nhân dân phường Máy Chai trình Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 xem xét, tán thành Đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Máy Chai tại kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân phường Máy Chai./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2928
Tổng số truy cập: 3487087