Trang chủ

Kỳ họp HĐND phường

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày đăng 13/07/2020 | 07:34 | Lượt xem: 484

Nghị quyết đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Ngày 27 tháng 5 năm 2020)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Quận Ngô Quyền về giao dự toán Ngân sách phường năm 2019;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 13/5/2020 của UBND phường về quyết toán ngân sách phường năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2019 như sau:

1.Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.413.894.000đ

 Bao gồm:

- Thuế ngoài quốc doanh:                  2.774.757.000đ

- Thuế thu nhập cá nhân:                   1.245.797.000đ

- Thuế SDĐPNN:                       838.995.000đ

- Lệ phí môn bài:                        157.950.000đ

- Phí, lệ phí:                                          211.895.000đ

- Thu khác ngân sách:                 184.500.000đ

2. Thu ngân sách phường:              9.760.955.259đ

 Bao gồm:

- Thu bổ sung từ ngân sách quận:      8.483.737.500đ

- Thu điều tiết ngân sách phường:      1.235.126.000đ

- Thu kết dư năm 2018:                          34.530.820đ

- Thu chuyển nguồn:                               7.560.939đ

3. Chi ngân sách phường:               9.592.377.633đ

Trong đó:

- Quản lý hành chính:                        6.079.089.991đ

- Sự nghiệp văn xã:                            2.544.937.500đ

- Sự nghiệp kinh tế:                             720.299.760đ

- Công tác an ninh, quốc phòng:           221.637.000đ

- Chuyển nguồn:                                     26.413.382đ

4. Hoạt động tài chính khác: (đơn vị tính: 1.000đ)

Nội dung

Kế hoạch

Thực hiện

Thu

Chi

Thu

Chi

Chênh lệch

Quỹ Phòng chống thiên tai

40.000

40.000

40.690

40.690

0

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

60.000

60.000

98.270

90.660

7.610

QuỹVì người nghèo

60.000

60.000

111.405

103.800

7.605

Quỹ Bảo trợ trẻ em

60.000

60.000

35.585

23.380

12.205

Quỹ Chăm sóc người cao tuổi

60.000

60.000

55.790

53.650

2.140

Điều 2. Giao UBND phường tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐNDphườngthường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tăng cường công tác giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1063
Tổng số truy cập: 5652336