Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2017 của HĐND phường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Ngày đăng 04/07/2017 | 03:20 | Lượt xem: 183

Nghị quyết đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 29/6/2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

(Ngày 29 tháng 6 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Hướng dẫn số 1444/HD-STC ngày 13/7/2016 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3963/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Quận Ngô Quyền về giao dự toán Ngân sách phường năm 2017;

Xét Tờ trình số 07 /TTr-UBND ngày 14 / 6/2017 của UBND phường về quyết toán ngân sách phường năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2016 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.187.416.000 đ

 Bao gồm:

- Thuế ngoài quốc doanh: 2.191.261.000đ.

- Thuế thu nhập cá nhân: 735.536.000đ.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 908.515.000đ.

- Phí, lệ phí: 322.904.000đ.

- Thu khác ngân sách: 29.200.000đ.

2. Thu ngân sách phường: 7.839.085.734 đ

 Bao gồm:

- Thu bổ sung từ ngân sách quận: 6.850.893.000đ.

- Thu điều tiết ngân sách phường: 988.064.500đ

- Thu kết dư năm 2015: 128.234đ

3. Chi ngân sách phường: 7.815.562.422 đ

Trong đó:

- Chi quản lý hành chính:  3.993.566.643đ

- Chi sự nghiệp văn xã: 825.047.173đ

- Tổ Quản lý đô thị: 339.420.680đ

- Chi công tác an ninh, quốc phòng: 562.811.614đ

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 2.094.716.312

Điều 2. Giao UBND phường tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tăng cường công tác giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 29/6/2017./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 400
Tổng số truy cập: 1397726