Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 25/12/2017 | 02:59 | Lượt xem: 275

Nghị quyết 11: về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018m của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Ngày 19 tháng 12 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND phường về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 Xét Tờ trình số 06/TTr-TTHĐND ngày 08/12/2017 của Thường trực HĐND phường về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường năm 2018 và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường năm 2018 với các nội dung sau:

1. Nghị quyết do Thường trực HĐND phường trình

- Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường năm 2019.

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019.

- Chương trình giám sát năm 2019.

- Một số nghị quyết khác theo đề nghị của Thường trực HĐND phường, UBND phường, các Ban HĐND phường, đại biểu HĐND phường.

2. Nghị quyết do UBND phường trình

- Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2019.

- Bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Một số nghị quyết khác theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và của đại biểu HĐND phường.

3. Ban hành các nghị quyết khác thuộc thẩm quyền HĐND phường

- Quyết định một số nội dung khác theo luật định.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND phường phối hợp chuẩn bị trình HĐND phường quyết định; khi cần thiết báo cáo HĐND phường xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2114
Tổng số truy cập: 1679919