Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 06/08/2018 | 08:15 | Lượt xem: 187

Nghị quyết 03: Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 6

(Ngày 19 tháng 6 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 04/6/2018 của Thường trực HĐND phường về việc ban hành Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường Máy Chai khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2019 như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp HĐND phường

a) Xem xét báo cáo hoạt động của Thư­­­ờng trực HĐND, các Ban HĐND, UBND phường năm 2019.

b) Xem xét các báo cáo của UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của phường; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

c) Thực hiện chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

d) Xem xét báo cáo kết quả giải quyết của Thường trực HĐND, UBND phường đối với những vấn đề được HĐND phường ủy quyền giữa hai kỳ họp.

đ) Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

e) Xem xét báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề của HĐND quận, phường.

g) Các hoạt động khác theo Luật định.

2. Nội dung giám sát giữa hai kỳ họp

a) Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, nghị quyết của HĐND phường.

b) Giám sát đối với các ngành, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị trên địa bàn phường; tập trung vào các vấn đề lớn, trọng tâm sau:

- Việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề đã được HĐND quận, phường ban hành.

- Việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm năm 2019.

- Việc quản lý đô thị, nhà đất.

- Công tác thực hiện chính sách xã hội.

- Kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND phường; thực hiện các kết luận giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường.

- Các vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm.

c) Giám sát một số lĩnh vực cụ thể:

- Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội:

+ Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND quận, phường về lĩnh vực kinh tế - xã hội.

+ Công tác quản lý an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

+ Thực hiện thu, chi ngân sách, việc thực hiện Luật Ngân sách; quản lý tài sản công.

+ Công tác Quản lý đất đai: Xác nhận nguồn gốc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Tình hình quản lý trật tự xây dựng; công tác triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn phường.

+ Công tác giáo dục: xã hội hóa và quản lý dạy thêm, học thêm.

+ Công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội; việc triển khai thực hiện hoạt động cho vay từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

- Lĩnh vực Pháp chế:

+ Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND quận, phường về lĩnh vực pháp chế.

+ Thực hiện công tác Cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện "chính quyền điện tử" và công tác áp dụng hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

+ Trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Thực hiện công tác Cải cách hành chính, tập trung công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực xây dựng chính quyền, kỷ cương, kỷ luật công vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND phường, Văn phòng UBND phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2018./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2092
Tổng số truy cập: 1680101