Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019
Ngày đăng 26/12/2018 | 02:26 | Lượt xem: 216

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

(Ngày 18 tháng 12 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 12/12/2018 và Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 12/12/2018 của UBND phường về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường năm 2018

Năm 2018, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của quận và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND phường, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, chủ động trong tổ chức thực hiện, phường Máy Chai đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội tương đối ổn định và đạt kết quả khá toàn diện; 100% chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu ước hoàn thành và vượt kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về kinh tế - ngân sách đảm bảo kế hoạch, hầu hết có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch năm như: Thu ngân sách nhà nước (đạt 107%), thu ngân sách phường (đạt 128%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 133%), phí lệ phí (đạt 110%). Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn phường: Xây Nhà tưởng niệm di tích lịch sử cách mạng Căng Máy Chai, Trụ sở phường, Nhà văn hóa Tổ dân phó 15,16,17,18,19; cải tạo đường Ngô Quyền; đã nhận 221 tấn xi măng thực hiện cải tạo 20 ngõ, ngách, lắp đạt 37 bóng điện chiếu sáng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, công tác xã hội hóa trên một số lĩnh vực được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Công tác triển khai dự án hồ Máy Điện còn chậm; công tác trật tự đường hè chưa bền vững; vẫn còn xẩy ra tai nạn giao thông trên địa bàn; xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự chưa quyết liệt; tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn một số phức tạp.

Điều 2. Về mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

1. Mục tiêu: Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chú trọng cải cách hành chính, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền theo hướng kiến tạo. Hoàn thành các chỉ tiêu quân sự - quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

(1) Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

(2) Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

(3) Kê khai đăng ký sử dụng đất đạt 100%; xác nhận nguồn gốc đất, vận động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đạt 90% hộ đủ điều kiện.

(4) Tỷ lệ học sinh Tiểu học, THCS đi học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi Mầm non đi học đạt 75%, trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi đạt 100%.

(5) Duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 0,64%, hạn chế thấp nhất số người sinh con thứ 3.

(6) Giảm 08 hộ nghèo.                          

(7) Vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 88,6% trở lên.

(8) Giải quyết việc làm cho 580 lượt người.

(9) Giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020.

(10) Duy trì mô hình phường phù hợp với trẻ em.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh".

- Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội: bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý dịch vụ văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn phường; tích cực đề nghị quận, thành phố cấp kinh phí cải tạo, nâng cấp các công trình ngõ trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

4. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

a) Nhiệm vụ kinh tế:

- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh doanh dịch vụ; quản lý tốt các hộ kinh doanh trên địa bàn; nâng cao năng lực quản lý điều hành, công khai việc thu nộp thuế của các hộ kinh doanh, các khoản thu trong dân; thực hiện luật ngân sách, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm chi đúng, đủ định mức được phân bổ.

- Chỉ đạo đội thuế, Công an, phối hợp với Tổ quản lý đô thị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ tổ dân phố để tổ chức vận động, tuyên truyền đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án chương trình phát triển vùng đô thị giai đoạn II của tổ chứcTầm nhìn thế giới trên địa bàn phường.

b) Nhiệm vụ quản lý đô thị, tài nguyên môi trường:

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của Thành phố; tăng cường công tác quản lý đô thị, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho nhân dân trên địa bàn.

- Tiếp tục phối hợp các phòng, ban của Quận Ngô Quyền triển khai dự án cải tạo chung cư cũ 47 Lê Lai, đất Hồ Máy Điện, đường Ngô Quyền; đề nghị quận, thành phố cấp kinh phí cải tạo, nâng cấp các công trình ngõ trên địa bàn.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND Quận Ngô Quyền về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2021.

c) Nhiệm vụ văn hóa - xã hội:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; công tác xóa đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; thực hiện tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

- Thực hiện có hiệu quả công tác y tế, dân số, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021.

- Tăng cường vai trò hoạt động của Ban Điều hành Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phường; chỉ đạo các trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm.

d) Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; công tác phòng chống tội phạm; nắm chắc tình hình trong dân; duy trì củng cố các mô hình "Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự", "Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; quản lý tốt các đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng chính trị; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; nắm chắc số nam thanh niên trong diện đăng ký khám tuyển, thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, lực lượng dân quân tự vệ; thực hiện tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu.

e) Nhiệm vụ xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018 - 2021, định hướng đến năm 2025 tại Quận Ngô Quyền.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các ngành, các Tổ dân phố để thúc đẩy phong trào thi đua đồng đều trên địa bàn phường.

- Chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ cho các cuộc họp của HĐND các cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Điều 3. Giao UBND phường tổ chức thực hiện Nghị quyết và trình Thường trực HĐND phường điều chỉnh khi quận có Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

- Giao Thường trực HDDND phường, các Ban của HĐND phường, các đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2018./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1433
Tổng số truy cập: 2498386