Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường
Ngày đăng 26/12/2018 | 02:30 | Lượt xem: 249

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

NGHỊ QUYẾT

Về Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

(Ngày 18 tháng 12 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 17/7/2017 của UBND thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và Hướng dẫn số 26/HD-STC ngày 17/8/2017 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 12/12/2018 của UBND phường về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách phường, kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước                 : 9.782.000.000 đ, bao gồm:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn       : 5.067.000.000đ

- Thu bổ sung từ ngân sách quận      : 4.715.000.000đ

2. Tổng thu ngân sách phường                   : 5.927.000.000đ, bao gồm:

- Thu ngân sách phường trên địa bàn         : 1.212.000.000đ

- Thu bổ sung từ ngân sách quận      : 4.715.000.000đ

3. Tổng chi ngân sách phường          : 5.927.000.000đ

4. Kế hoạch thu các loại quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động năm 2019 trên địa bàn phường (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao UBND phường triển khai thực hiện Nghị quyết này; trình Thường trực HĐND phường quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách phường, các khoản thu quỹ theo pháp lệnh, quỹ vận động theo quy định và báo cáo HĐND phường tại kỳ họp gần nhất.

- Trong quá trình thực hiện phát sinh những nhiệm vụ chi đặc thù, đột xuất làm thay đổi tỷ lệ phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương, UBND thống nhất với Thường trực HĐND phường thực hiện để đáp ứng kịp thời nhu cầu, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2018./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2987
Tổng số truy cập: 3487246