Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 26/12/2018 | 02:33 | Lượt xem: 198

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

(Ngày 18 tháng 12 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 05/12/2018 của Thường trực HĐND phường về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khoá VIII và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

A. Về số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp

1. Số lượng tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2019: 02 kỳ.

2. Thời gian tổ chức các kỳ họp:

- Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII tổ chức vào tháng 6/2019 (dự kiến từ 15/6/2019 đến 25/6/2019).

- Kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII tổ chức vào tháng 12/2019 (dự kiến từ 10/12/2019 đến 26/12/2019).

3. Địa điểm: Trụ sở phường Máy Chai (Số 17 đường Ngô Quyền)

B. Về nội dung các kỳ họp

I. Kỳ họp thứ 8

1. Xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết của HĐND phường về:

- Việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

- Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND phường.

- Quyết toán ngân sách phường năm 2018.

- Phê chuẩn các tờ trình khác của UBND trình kỳ họp.

2. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

3. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm (những vấn đề bức xúc).

4. Chất vấn và trả lời chất vấn.

5. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

II. Kỳ họp thứ 9

1. Xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết của HĐND phường về:

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường năm 2020.

- Dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2020.

- Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND phường.

2. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

3. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm (những vấn đề bức xúc).

4. Chất vấn và trả lời chất vấn.

5. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

C.  Về thành phần tham dự kỳ họp

1. Các đại biểu HĐND phường khóa VIII.

2. Khách mời tham dự kỳ họp: Thực hiện theo Điều 81, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND phường phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND phường đã quyết định; khi cần thiết báo cáo HĐND phường xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2018./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1843
Tổng số truy cập: 3165544