Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/6/2019 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Ngày đăng 27/06/2019 | 04:50 | Lượt xem: 347

Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Máy Chai khóa VIII thông qua ngày 10/6/2019./.

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

(Ngày 10 tháng 6 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcnăm 2015;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND Quận Ngô Quyền về giao dự toán Ngân sách phường năm 2018;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 21/5/2019 của UBND phường về quyết toán ngân sách phường năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2018 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.362.524.000đ

 Bao gồm:

- Thuế ngoài quốc doanh:                  2.650.943.000đ

- Thuế thu nhập cá nhân:                   1.349.565.000đ

- Thuế SDĐPNN:                       882.329.000đ

- Lệ phí Môn bài:                          83.540.000đ

- Phí, lệ phí:                                          361.647.000đ

- Thu khác ngân sách:                  34.500.000đ

2. Thu ngân sách phường:              7.376.934.996đ

 Bao gồm:

- Thu bổ sung từ ngân sách quận:      6.040.239.000đ

- Thu điều tiết ngân sách phường:      1.278.476.000đ

- Thu kết dư năm 2017:                          34.392.519đ

- Thu chuyển nguồn:                              23.827.477đ

3. Chi ngân sách phường:               7.342.404.176đ

Trong đó:

- Quản lý Hành chính:                       4.521.850.911đ

- Sự nghiệp Văn xã:                           2.166.260.000đ

- Sự nghiệp Kinh tế:                             360.222.958đ

- Công tác Quốc phòng, an ninh:          286.509.368đ

- Chuyển nguồn:                                       7.560.939đ

4. Hoạt động tài chính khác: (đơn vị tính: 1.000đ)

Nội dung

Kế hoạch

Thực hiện

Thu

Chi

Thu

Chi

Chênh lệch

Quỹ Phòng chống thiên tai

 

 

 

 

 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

60.000

60.000

71.395

63.340

8.055

Quỹ Vì người nghèo

60.000

60.000

72.385

72.180

205

Quỹ Bảo trợ trẻ em

60.000

60.000

91.845

89.400

2.445

Điều 2. Giao UBND phường tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Máy Chai khóa VIII thông qua ngày 10/6/2019./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2874
Tổng số truy cập: 3486989