Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/6/2019 của HĐND phường về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/06/2019 | 04:53 | Lượt xem: 354

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Máy Chai khóa VIII thông qua ngày 10/6/2019./.

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 8

(Ngày 10 tháng 6 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 28/5/2019 của Thường trực HĐND phường về việc ban hành Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường Máy Chai khóa VIII và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020 như sau:

a) Xem xét báo cáo hoạt động của Thư­­­ờng trực HĐND, các Ban HĐND, UBND phường năm 2020.

b) Xem xét các báo cáo của UBND phường về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện thu ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

c) Thực hiện chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

d) Xem xét báo cáo kết quả giải quyết của Thường trực HĐND, UBND phường đối với những vấn đề được HĐND phường ủy quyền giữa hai kỳ họp.

đ) Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

e) Xem xét báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề của HĐND phường khóa VIII.

g) Các hoạt động khác theo Luật định.

2. Nội dung giám sát giữa hai kỳ họp

a) Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, nghị quyết của HĐND phường.

b) Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận. (Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND Quận Ngô Quyền về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND quận về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025 tại Quận Ngô Quyền)

c) Giám sát đối với các ngành, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị trên địa bàn phường; tập trung vào các vấn đề lớn, trọng tâm sau:

- Việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề đã được HĐND phường khóa VIII ban hành.

- Việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm năm 2020.

- Việc quản lý đô thị, tài nguyên môi trường.

- Công tác thực hiện chính sách xã hội.

- Kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND phường; thực hiện các kết luận giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường.

- Các vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhân dân, nhiều cử tri quan tâm.

d) Giám sát một số lĩnh vực cụ thể:

- Lĩnh vực Kinh tế - xã hội:

+ Công tác quản lý an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

+ Thực hiện thu, chi ngân sách, việc thực hiện Luật Ngân sách; quản lý tài sản công.

+ Công tác quản lý đất đai: Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Tình hình quản lý trật tự xây dựng; công tác triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn phường.

+ Công tác giáo dục: Công tác xã hội hóa giáo dục và quản lý dạy thêm, học thêm.

+ Công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội; việc triển khai thực hiện hoạt động cho vay từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

- Lĩnh vực Pháp chế:

+ Thực hiện công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện "Chính quyền điện tử" và áp dụng hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001: 2015.

+ Trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực xây dựng chính quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND phường, Văn phòng UBND phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Máy Chai khóa VIII thông qua ngày 10/6/2019./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2878
Tổng số truy cập: 3486848