Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

(PMC)_Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020
Ngày đăng 24/12/2019 | 01:54 | Lượt xem: 847

Giao UBND phường tổ chức thực hiện Nghị quyết và trình Thường trực HĐND phường điều chỉnh khi quận có Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

(Ngày 17 tháng 12 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND;

Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 16/12/2019 và Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 28/10/2019 của UBND phường về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phường năm 2019

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của quận, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND phường, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, chủ động trong tổ chức thực hiện, phường Máy Chai đã hoàn thành cơ bản toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và đạt kết quả toàn diện; 100% chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hoàn thành và có chỉ tiêu vượt kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về kinh tế - ngân sách hoàn thành và vượt kế hoạch, hầu hết có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch năm như: Thu ngân sách phường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí lệ phí. Công tác quản lý đô thị, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời đầy đủ, công tác xã hội hóa trên một số lĩnh vực được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục đó là: Công tác triển khai các dự án hồ Máy Điện, Dự án 47 Lê Lai, Dự án đường Ngô Quyền còn chậm; công tác trật tự đường hè chưa bền vững; vẫn còn xẩy ra tai nạn giao thông trên địa bàn; tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn một số phức tạp.

Điều 2. Về mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

1. Mục tiêu

Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chú trọng cải cách hành chính, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền theo hướng kiến tạo. Hoàn thành các chỉ tiêu quân sự - quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

(1) Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

(2) Tỷ lệ học sinh Tiểu học, THCS đi học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi Mầm non đi học đạt 75%, trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi đạt 100%.

(3) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 0,64%, Hạn chế thấp nhất số người sinh con thứ 3.

(4) Giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020.

(5) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%.

(6) Giảm ít nhất 05 hộ nghèo.

(7) Tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

(8) Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(9) Kê khai đăng ký sử dụng đất đạt 100%;

(10) Xác nhận nguồn gốc đất, vận động cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở đạt 96% hộ đủ điều kiện;

(11) Duy trì mô hình phường phù hợp với trẻ em;

(12) Duy trì mô hình phường lành mạnh, không tệ nạn ma túy, mại dâm.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Triển khai có hiệu quả Chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"; cụ thể hóa Chương trình hành động số 20-CTr/QU ngày 29/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội: bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý dịch vụ văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn phường; tích cực đề nghị quận, thành phố cấp kinh phí cải tạo, nâng cấp các công trình ngõ trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

4. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

a) Nhiệm vụ kinh tế:

- Hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, Nghị quyết HĐND phường khóa VIII về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 05 năm 2016 - 2020. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 05 năm 2021 - 2025 gắn với triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/QU ngày 29/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện tốt Chủ đề năm 2020 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh".

- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh doanh dịch vụ; quản lý tốt các hộ kinh doanh trên địa bàn; nâng cao năng lực quản lý điều hành, công khai việc thu nộp thuế của các hộ kinh doanh, các khoản thu trong dân; thực hiện luật ngân sách, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm chi đúng, đủ định mức được phân bổ.

- Chỉ đạo đội thuế, Công an, phối hợp với Tổ quản lý đô thị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ tổ dân phố để tổ chức vận động, tuyên truyền đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án chương trình phát triển vùng đô thị giai đoạn II của tổ chứcTầm nhìn thế giới trên địa bàn phường.

b) Nhiệm vụ quản lý đô thị, tài nguyên môi trường:

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của Thành phố; tăng cường công tác quản lý đô thị, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho nhân dân trên địa bàn.

- Tiếp tục phối hợp các phòng, ban của Quận Ngô Quyền triển khai dự án  dự án cải tạo chung cư cũ 47 Lê Lai, đất Hồ Máy Điện, đường Ngô Quyền...

- Tích cực đề nghị quận, thành phố cấp xi măng cải tạo, nâng cấp các công trình ngõ trên địa bàn.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND Quận Ngô Quyền về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2021.

c) Nhiệm vụ văn hóa - xã hội:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; công tác xóa đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Thực hiện có hiệu quả công tác y tế, dân số, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017 - 2021.

- Tăng cường vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phường; chỉ đạo các trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm.

d) Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; công tác phòng chống tội phạm; nắm chắc tình hình trong dân; duy trì củng cố các mô hình "Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự", "Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; quản lý tốt các đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng chính trị; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; nắm chắc số nam thanh niên trong diện đăng ký khám tuyển, thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, lực lượng dân quân tự vệ; thực hiện tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu.

e) Nhiệm vụ xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

- Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước gắn với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố. Tổ chức tốt các đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyển. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tiếp tục nghiên cứu, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, nghiệp vụ, sở trường, phấn đấu mỗi cán bộ công chức "Giỏi một việc, thạo nhiều việc". Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND quận.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các ngành, các Tổ dân phố để thúc đẩy phong trào thi đua đồng đều trên địa bàn phường.

- Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Điều 3. Giao UBND phường tổ chức thực hiện Nghị quyết và trình Thường trực HĐND phường điều chỉnh khi quận có Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

- Giao Thường trực HĐND phường, các Ban của HĐND phường, các đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2019./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1160
Tổng số truy cập: 5652299