Trang chủ

Nghị quyết HĐND phường

(PMC)_Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 24/12/2019 | 02:01 | Lượt xem: 851

Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND phường phối hợp chuẩn bị trình HĐND phường quyết định; khi cần thiết báo cáo HĐND phường xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 10

(Ngày 17 tháng 12 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 Xét Tờ trình số 03/TTr-TTHĐND ngày 09/12/2019 của Thường trực HĐND  về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường năm 2020 và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường năm 2020 với các nội dung sau:

1. Nghị quyết do Thường trực HĐND phường trình

- Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND phường khóa VIII;

- Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2021 của HĐND phường khóa VIII;

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND phường khóa VIII;

- Một số nghị quyết khác theo đề nghị của Thường trực HĐND phường, UBND phường, các Ban HĐND phường, đại biểu HĐND phường.

2. Nghị quyết do UBND phường trình

- Quyết toán ngân sách năm 2019;

- Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách phường 2021;

- Một số nghị quyết khác theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và của đại biểu HĐND phường.

3. Ban hành các nghị quyết khác thuộc thẩm quyền HĐND phường

Quyết định một số nội dung khác theo luật định.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND phường phối hợp chuẩn bị trình HĐND phường quyết định; khi cần thiết báo cáo HĐND phường xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2019./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1120
Tổng số truy cập: 5652178