Trang chủ

Nội quy “Một cửa”

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 24/02/2017 | 07:40 | Lượt xem: 253
Bộ phận tiếp nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng quy định tại Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế...

Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 06/02/2015 | 01:48 | Lượt xem: 454
Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai