Trang chủ

Nội quy_Lịch tiếp công dân

NÔI QUY Tiếp công dân

Ngày đăng 15/05/2020 | 09:42 | Lượt xem: 31
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của UBND phường Máy Chai)

Nội quy Tiếp công dân

Ngày đăng 01/10/2015 | 02:38 | Lượt xem: 679
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 148/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 Của Ủy ban nhân dân phường Máy Chai)