Trang chủ

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường Máy Chai

Ngày đăng 12/06/2018 | 02:14 | Lượt xem: 93
Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của UBND phường Máy Chai

Quy chế nội bộ cung cấp thông tin tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai

Ngày đăng 12/06/2018 | 09:03 | Lượt xem: 108
Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu câu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND phường theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 22/05/2018 | 03:34 | Lượt xem: 108
Việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ngày Luật tiếp cận thông...

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

Ngày đăng 22/05/2018 | 03:00 | Lượt xem: 94
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1682
Tổng số truy cập: 3024408