Trang chủ

Tin tức sự kiện nổi bật

(PMC)_Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 10/5/2018 về tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII
Ngày đăng 23/05/2018 | 09:34 | Lượt xem: 192

kế hoạch tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề nghị các đại biểu HĐND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND phường về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII, Thường trực HĐND phường thống nhất với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp như sau:

I. NỘI DUNG

1. Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

- Đại biểu HĐND phường báo cáo với cử tri: (trình bày không quá 25 phút)

+ Nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp (theo thông báo kỳ họp);

+ Báo cáo tóm tắt của UBND phường về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018;

+ Báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 5 HĐND phường.

- Cử tri tham gia ý kiến vào nội dung kỳ họp và kiến nghị với HĐND phường.

- Đại biểu HĐND phường phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời giải thích, thông tin lại những vấn đề cử tri chưa rõ; khi cần thiết yêu cầu cơ quan chuyên môn trả lời bằng văn bản.

2. Hội nghị tiếp xúc sau kỳ họp

- Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII;

- Cử tri phát biểu ý kiến;

- Tiếp thu ý kiến của cử tri.

II. THỜI GIAN, TIÊU ĐỀ HỘI NGHỊ

1. Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

- Thời gian: Ngày 30/5/2018 (Theo lịch tiếp xúc cử tri gửi kèm)

- Địa điểm: Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 2, Số 17/320 Lê Lai)

- Tiêu đề hội nghị:

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI

CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 6 HĐND PHƯỜNG KHÓA VIII

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Máy Chai, ngày 30 tháng 5 năm 2018

2. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 26/6/2018

- Địa điểm: Trụ sở phường Máy Chai (Tầng 2, Số 17/320 Lê Lai)

- Tiêu đề hội nghị:

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 6 HĐND PHƯỜNG KHÓA VIII

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Máy Chai, ngày 26 tháng 6 năm 2018

III. THÀNH PHẦN: (áp dụng cho cả 2 hội nghị)

1. Đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

2. Đại biểu cử tri của Tổ dân phố dự buổi tiếp xúc bao gồm: Bí thư, Tổ trưởng, các ban, ngành, đoàn thể, đại diện cử tri trực tiếp làm việc, lao động, công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn phường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng nhân dân phường

- Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp thứ 6;

- Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII;

- Chủ trì, cùng với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trình tại kỳ họp.

2. Ủy ban nhân dân phường

- Mời đại biểu HĐND phường và thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường số lượng đại biểu cử tri dự tiếp xúc, điểm tiếp xúc; thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiếp xúc để đại biểu cử tri đến dự đúng quy định;

- Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt về ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri (tổng hợp tại Báo cáo số: 05/HĐND ngày 08/12/2017);

- Chỉ đạo bộ phận Văn phòng, Tài chính - kế toán, Văn hóa - xã hội chuẩn bị kinh phí, hội trường, âm thanh, loa máy cho các hội nghị tiếp xúc cử tri;

- Cử Thư ký tại các hội nghị tiếp xúc cử tri.

3. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường

- Điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri;

- Phối hợp UBND phường lập danh sách đại biểu cử tri dự tiếp xúc, điểm tiếp xúc; thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiếp xúc để đại biểu cử tri đến dự đúng quy định;

- Phối hợp với Thường trực HĐND phường xây dựng báo cáo tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trình tại kỳ họp.

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân phường

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND phường trong việc mời đại biểu cử tri tới dự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp xúc cử tri;

- Các ông (bà) Tổ trưởng nhóm Đại biểu HĐND chủ động liên hệ với Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ để thống nhất lại các nội dung trước khi hội nghị tiếp xúc được tiến hành;

- Ngay sau khi Hội nghị tiếp xúc cử tri kết thúc, nhóm Đại biểu HĐND phường họp để rút kinh nghiệm; thống nhất, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND phường.

5. Văn phòng phường

- Đảm bảo tốt các điều kiện để đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri theo quy định. Giúp Thường trực HĐND phường theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề nghị các đại biểu HĐND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

  Tin tức mới nhất

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1260
Tổng số truy cập: 1397691