Trang chủ

Tin tức sự kiện nổi bật

Nghị quyết 02/NQ-UBBC ngày 19/4/2021 của UBBC phường về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 20/04/2021 | 04:33 | Lượt xem: 251

Nghị quyết 02/NQ-UBBC ngày 19/4/2021 của UBBC phường về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG MÁY CHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-UBBC

Máy Chai, ngày 19 tháng  4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN BẦU CỬ PHƯỜNG MÁY CHAI

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử sụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 18/02/2021 của Ủy ban Bầu cử phường Máy Chai nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường ngày 15/4/2021; Biên bản cuộc họp Ủy ban Bầu cử phường ngày 19/4/2021 thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử;

Theo đề nghị của Thư ký Ủy ban Bầu cử phường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Máy Chai khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường (kèm theo 05 danh sách được lập theo Mẫu số 24/HĐBC-HĐND của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Điều 2. Các ông (bà): Văn phòng - thống kê UBND phường, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ về công tác bầu cử Quận ủy;

- Ủy ban Bầu cử quận;

- Phòng Nội vụ quận;

- BCĐ về công tác Bầu cử Đảng ủy phường;

- Thường trực Đảng ủy - HĐND phường;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường;

- CT, các PCT UBND phường;

- Ủy ban Bầu cử phường;

- Các Ban Bầu cử phường;

- Các Tổ Bầu cử phường;

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Lưu: UBBC.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thế Hùng

 

 

  Tin tức mới nhất

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1108
Tổng số truy cập: 5652208