Trang chủ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Danh sách công chức, người lao động UBND phường Máy Chai
Ngày đăng 26/03/2017 | 03:45 | Lượt xem: 357

Danh sách công chức, người lao động UBND phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY/THÁNG
/NĂM SINH

CHỨC VỤ/CHỨC DANH

CHUYÊN MÔN

1

Nguyễn Thị Tuyết

19/01/1963

CC Văn phòng- Thống kê

TrC Hành chính

2

Vũ Thị Huyền

04/01/1987

CC Văn phòng- Thống kê

Cử nhân Kinh tế

3

Nguyễn Th.Thu Trang

08/7/1986

CC Tư pháp - Hộ Tịch

Cử nhân Luật

4

Vũ T. Lan Phương

17/02/1972

CC Văn hóa - Xã Hội

Cử nhân Kinh tế

5

Phạm T. Thùy Linh

12/4/1990

CC Văn hóa - Xã Hội

ĐH Văn hóa Du lịch

6

Vũ Văn Minh

18/5/1976

CC Văn hóa - Xã Hội

Trung cấp Văn hóa

7

Phạm Thị Nga

20/8/1987

CC Tài chính - Kế Toán

Đại học Quản trị TC-KK

8

Trần Thị Hoa

06/5/1986

CC Tài chính - Kế Toán

Tài chính -Kế Toán

9

Lưu Thành Trung

22/10/1983

CHT Quân Sự

Cử nhân Luật, TrC QS

10

Nguyễn Thị Hương

15/5/1986

CC Địa chính -Xây Dựng

Kỹ sư Môi trường

11

Phạm Xuân Hưởng

05/01/1979

Địa chính -Xây Dựng

Cử nhân QL đất đai

12

Phạm Tiến Mạnh

23/11/1989

Tổ Quản lý đô thị

Kỹ sư Xây dựng

13

Trần Quyết Thắng

02/02/1992

Tổ Quản lý đô thị

Đang học ĐH

14

Phạm Văn Tuấn

22/9/1993

Tổ Quản lý đô thị

 Xây dựng

15

Hoàng Tuấn Khanh

06/7/1994

Tổ Quản lý đô thị

Đang học ĐH

16

Trần Văn Tuấn

09/01/1985

Tổ Quản lý đô thị

ĐH Luật

17

Trần Văn Mến

10/12/1962

CPHT Quân Sự