Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Ngày đăng 06/08/2018 | 08:14 | Lượt xem: 121

Nghị quyết 02: Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

(Ngày 19 tháng 6 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Hướng dẫn số 1444/HD-STC ngày 13/7/2016 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND Quận Ngô Quyền về giao dự toán Ngân sách phường năm 2018;

Xét Tờ trình số 10 /TTr-UBND ngày 04/6/2018 của UBND phường về quyết toán ngân sách phường năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2017 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.445.241.000đ

 Bao gồm:

- Thuế ngoài quốc doanh:                 2.531.486.000đ

- Thuế thu nhập cá nhân:                               586.542.000đ

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:     873.231.000đ

- Lệ phí môn bài:                                    90.650.000đ

- Phí, lệ phí:                                         339.532.000đ

- Thu khác ngân sách:                            23.800.000đ

2. Thu ngân sách phường: 6.561.416.212đ

 Bao gồm:

- Thu bổ sung từ ngân sách quận:     5.301.329.900đ

- Thu điều tiết ngân sách phường:     1.236.563.000đ

- Thu kết dư năm 2016:                                   23.523.312đ

3. Chi ngân sách phường:        6.527.023.693đ

Trong đó:

- Chi quản lý hành chính:                  4.430.657.435đ

- Chi sự nghiệp văn xã:                     1.524.010.000đ

- Tổ Quản lý đô thị:                             278.058.381đ

- Chi công tác an ninh, quốc phòng:    165.955.400đ

- Chi giáo dục, y tế và dân số:                         70.860.000đ

- Chi Thể dục, thể thao, môi trường:                33.655.000đ

- Chi chuyển nguồn:                               23.827.477đ

Điều 2. Giao UBND phường tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tăng cường công tác giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/6/2018./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2095
Tổng số truy cập: 1680002