Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 24/10/2018 | 09:06 | Lượt xem: 160

Sau khi thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Thường trực HĐND phường xây dựng kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

KẾ HOẠCH

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND phường về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018;

Sau khi thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Thường trực HĐND phường xây dựng kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tạo sự chủ động của các cơ quan, bộ phận có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII.

- Kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII là kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019; quyết định dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2019 và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường tại kỳ họp.

2. Yêu cầu

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND phường chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động liên quan chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng và đúng quy trình, thủ tục, tiến độ thời gian. Những nội dung trình tại kỳ họp HĐND phường phải được thảo luận thống nhất cao, đảm bảo quy định của pháp luật; trình bày ngắn gọn, rõ ràng những vấn đề cần trình, thẩm tra và nội dung đưa vào nghị quyết kỳ họp.

- Chuẩn bị báo cáo giải quyết và trả lời trúng, đúng kiến nghị của cử tri. Tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri; tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp và chất vấn đại biểu HĐND phường; tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau kỳ họp.

- Đại biểu HĐND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đại biểu, nghiên cứu kỹ các tài liệu của kỳ họp; thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp thu ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, phản ánh tại kỳ họp; tích cực thảo luận, chất vấn và quyết định tại kỳ họp.

II. NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP

1. Xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, kết quả thực hiện chủ đề năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019.

2. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách phường 2019.

3. Quyết định chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường năm 2019.

4. Quyết định kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường.

5. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

6. Nghe thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban MTTQ phường .

7. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm (những vấn đề bức xúc).

8. Chất vấn và trả lời chất vấn.

9. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND phường bầu;

10. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày (Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018)

2. Địa điểm: Trụ sở phường Máy Chai (Hội trường Tầng 3 - Ngõ17 đường Ngô Quyền)

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các Đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2. Khách mời:

- Đại diện Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận;

- Ông, bà Ủy viên UBND quận phụ trách phường;

- Đại diện Văn phòng HĐND-UBND, các Ban của HĐND quận;

- Đại biểu HĐND quận được bầu tại phường;

- Thành viên UBND phường; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường;

- Đại diện cử tri, cơ quan, đơn vị liên quan; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng các Tổ Dân phố thuộc phường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND phường

- Ban hành Quyết định triệu tập và tổ chức kỳ họp.

- Dự kiến Chương trình kỳ họp.

- Phân công các Ban của HĐND phường chuẩn bị kỳ họp.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.

- Chỉ đạo Văn phòng UBND phường chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ họp.

- Chuẩn bị các văn bản theo phụ lục kèm theo kế hoạch này.

2. Ủy ban nhân dân phường

- Chuẩn bị các văn bản theo phụ lục kèm theo kế hoạch này.

- Phối hợp với Thường trực HĐND phường chuẩn bị các nội dung kỳ họp.

- Thực hiện công tác thư ký phục vụ kỳ họp của HĐND phường. Phối hợp với các Ban của HĐND chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp.

3. Các Ban của HĐND phường

- Chuẩn bị các văn bản theo phụ lục kèm theo kế hoạch này.

- Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết theo luật định.

4. Đại biểu HĐND phường

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của Đại biểu HĐND phường trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp và tham gia tích cực, trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong kỳ họp.

5. Văn phòng UBND phường

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp (in ấn tài liệu gửi các đại biểu HĐND phường và khách mời; chuẩn bị và phục vụ phông chữ, loa máy hội nghị và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho kỳ họp…).

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Trước ngày 25/10/2018: Thường trực HĐND thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị kỳ họp.

2. Trước ngày 08/11/2018: Người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập bằng văn bản đến Thường trực HĐND để thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm (có kế hoạch riêng).

3. Ngày 14/11/2018: Đại biểu HĐND phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử lấy ý kiến tham gia nội dung kỳ họp (có kế hoạch riêng).

4. Trước ngày 29/11/2018: Các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND phường của UBND phường gửi về Thường trực HĐND phường (qua Văn phòng) để các Ban HĐND tiến hành thẩm tra.

5. Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 11/12/2018: Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát thực tế; thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND phường tại kỳ họp.

6. Trước ngày 12/12/2018: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Ban HĐND phường hoàn thiện báo cáo, thông báo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND và gửi về Thường trực HĐND phường (qua Văn phòng UBND phường) để Văn phòng phường gửi đến các đại biểu HĐND phường chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

7. Trước ngày 29/11/2018: Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 HĐND phường, gửi thông báo về quyết  định triệu tập kỳ họp và dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND phường tới các đại biểu HĐND phường. Chậm nhất ngày 07/12/2018 gửi văn bản triệu tập đại biểu HĐND phường và giấy mời đại biểu khách mời dự họp. Chậm nhất ngày 17/12/2018 gửi các văn bản, tài liệu, hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đến các đại biểu HĐND phường khóa VIII.

- Chậm nhất ngày 07/12/2018: Thường trực HĐND phường thông báo quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2096
Tổng số truy cập: 1680056