Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 25/6/2019 về chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/06/2019 | 07:49 | Lượt xem: 488

Kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII là kỳ họp bất thường năm 2019 nhằm cho ý kiến về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Tổ dân phố;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thành phố về việc rà soát, điều chỉnh Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND quận về rà soát, điều chỉnh Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND phường; sau khi thống nhất với UBND, Ủy ban ban MTTQ Việt Nam phường và các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND phường xây dựng Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII.

- Kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII là kỳ họp bất thường năm 2019 nhằm cho ý kiến về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019.

2. Yêu cầu

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND phường chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng quy trình thủ tục, tiến độ thời gian và phù hợp với điều kiện thực tế của phường. Những nội dung trình tại kỳ họp phải được thảo luận thống nhất cao, đảm bảo quy định của pháp luật; trình tự ngắn gọn, rõ những vấn đề cần trình và nội dung cần đưa vào Nghị quyết kỳ họp.

- Đại biểu HĐND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đại biểu, nghiên cứu kỹ các tài liệu của kỳ họp; tích cực thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

- Chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp; tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.

II. NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP

- Xem xét và thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019;

- Thực hiện các nội dung quan trọng khác theo luật định.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến ½ ngày; Thứ 3, ngày 02 tháng 7 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở phường Máy Chai (số 17 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng)

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các Đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2. Khách mời

- Đại diện Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận;

- Ủy viên UBND quận phụ trách phường; lãnh đạo Phòng Nội vụ quận.

- Đại biểu HĐND quận được bầu tại phường;

- Thành viên UBND phường; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường;

- Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận các Tổ Dân phố: 1,2,3,11,12,13,14,15,16.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND phường

- Ban hành Quyết định triệu tập và tổ chức kỳ họp.

- Dự kiến Chương trình kỳ họp.

- Đôn đốc UBND phường chuẩn bị Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Đề án sắp xếp, sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND phường chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ họp.

2. Ủy ban nhân dân phường

- Chuẩn bị Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Đề án sắp xếp, sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2019.

 - Phối hợp với Thường trực HĐND phường chuẩn bị các nội dung của kỳ họp; thực hiện công tác thư ký phục vụ kỳ họp của HĐND phường; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp.

3. Đại biểu HĐND phường

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của Đại biểu HĐND phường trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp và tham gia tích cực, trách nhiệm trong việc thảo luận và cho ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập Tổ dân phố địa bàn phường trong kỳ họp.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Ngày 25/6/2019: Thường trực HĐND thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp.

2. Ngày 25/6/2019: UBND phường hoàn thiện Tờ trình, Đề án và gửi về Thường trực HĐND phường (qua Văn phòng HĐND và UBND phường) để Văn phòng HĐND và UBND phường gửi đến các đại biểu HĐND phường.

3. Ngày 25/6/2019: Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) HĐND phường, gửi quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 9 HĐND phường tới các đại biểu HĐND phường. Chậm nhất ngày 27/6/2019, các văn bản, tài liệu gửi đến cho đại biểu HĐND phường và đại biểu khách mời dự họp.

- Chậm nhất ngày 28/6/2019: Thường trực HĐND phường thông báo quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng tại phường.

Để chuẩn bị tốt nội dung, chất lượng Kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII, Thường trực HĐND phường đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cùng đại biểu HĐND phường tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2870
Tổng số truy cập: 3486979