Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02/7/2019 về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Máy Chai
Ngày đăng 11/07/2019 | 03:31 | Lượt xem: 368

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 9, HĐND phường Máy Chai khóa VIII thông qua ngày 02/7/2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập  tổ dân phố trên địa bàn phường Máy Chai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 9

(Ngày 02 tháng 7 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thành phố về việc rà soát, điều chỉnh Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 01/2/2019 của UBND quận về rà soát, điều chỉnh Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 25/6/2019 của UBND phường Máy Chai; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Máy Chai (theo Đề án số 03/ĐA-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND phường Máy Chai). Đối với năm 2019: Sắp xếp, sáp nhập 09 tổ dân phố để thành lập 03 tổ dân phố, trong đó:

1. Sáp nhập tổ dân phố số 1,2 và tổ dân phố số 3 để thành lập tổ dân phố Ngô Quyền 1.

2. Sáp nhập tổ dân phố số 11,12 và tổ dân phố số 13 để thành lập tổ dân phố Lê Lai 4.

3. Sáp nhập tổ dân phố số 14,15 và tổ dân phố số 16 để thành lập tổ dân phố Ngô Quyền 2.

 Sau khi sắp xếp, sáp nhập năm 2019, phường Máy Chai có 30 tổ dân phố.

Điều 2. Giao UBND phường Máy Chai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Giao Thường trực HĐND phường, các Ban HĐND phường và các đại biểu HĐND phường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 9, HĐND phường Máy Chai khóa VIII thông qua ngày 02/7/2019./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2900
Tổng số truy cập: 3487621