Trang chủ

VĂN BẢN PHƯỜNG

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 13/07/2020 | 07:36 | Lượt xem: 102

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY CHAI KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Ngày 27 tháng 5 năm 2020)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 13/5/2020 của Thường trực HĐND phường về việc ban hành Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND phường Máy Chai khóa VIII và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021 như sau:

a) Xem xét báo cáo hoạt động của Thư­­­ờng trực HĐND, các Ban HĐND, UBND phường năm 2021.

b) Xem xét các báo cáo của UBND về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của phường; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

c) Thực hiện chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

d) Xem xét báo cáo kết quả giải quyết của Thường trực HĐND, UBND phường đối với những vấn đề được HĐND phường ủy quyền giữa hai kỳ họp.

đ) Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

e) Xem xét báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

g) Các hoạt động khác theo Luật định.

2. Nội dung giám sát giữa hai kỳ họp

a) Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, nghị quyết của HĐND phường.

b) Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận.

c) Giám sát đối với các ngành, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị trên địa bàn phường; tập trung vào các vấn đề lớn, trọng tâm sau:

- Việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm năm 2021.

- Việc quản lý đô thị, quản lý đất đai.

- Công tác thực hiện chính sách xã hội.

- Kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND phường; thực hiện các kết luận giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường.

- Các vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm.

d) Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND phường, Văn phòng UBND phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Máy Chai khóa VIII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27/5/2020./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2968
Tổng số truy cập: 3487479